موارد احتیاط

در مقادیر زیاد، گوارگام ممکن است مضر باشد و عوارض جانبی منفی ایجاد کند.
با این حال، مقدار موجود در غذاهای فرآوری شده احتمالاً مضر نخواهد بود.