94.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 27 دی 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 414165 1716 1716

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه361,902 ریال

کمترین قیمت412889 ریال

بیشترین قیمت416789 ریال

تقاضا3641 تن

PVC S65 Arvand 431897 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه361,902 ریال

کمترین قیمت427789 ریال

بیشترین قیمت436858 ریال

تقاضا1590 تن

PVC S65 Bandar 407682 3520 3520

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه361,902 ریال

کمترین قیمت405999 ریال

بیشترین قیمت410789 ریال

تقاضا6424 تن

PVC S65 Ghadir 407261 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه361,902 ریال

کمترین قیمت404000 ریال

بیشترین قیمت409758 ریال

تقاضا1840 تن

PVC S65 Ghadir 387857 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه361,902 ریال

کمترین قیمت384960 ریال

بیشترین قیمت392893 ریال

تقاضا1600 تن

7836 7836 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 406432 360 360

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت405899 ریال

بیشترین قیمت406999 ریال

تقاضا936 تن

510L Jam 377177 840 840

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت375000 ریال

بیشترین قیمت380279 ریال

تقاضا1728 تن

550J Jam 349300 360 360

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت341780 ریال

بیشترین قیمت365000 ریال

تقاضا456 تن

SF 060 polynar 381921 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت380299 ریال

بیشترین قیمت384719 ریال

تقاضا2100 تن

RG 1102 XK Rejal 370819 696 696

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت367000 ریال

بیشترین قیمت373899 ریال

تقاضا1066 تن

RG 1102XL Rejal 379465 348 348

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت377869 ریال

بیشترین قیمت381799 ریال

تقاضا740 تن

RG 1102 L 340248 261 261

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت340000 ریال

بیشترین قیمت341299 ریال

حتما بخوانید :
بررسی هفتگی «دکاموند شیمی» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

تقاضا283 تن

552R Arak 397692 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت395999 ریال

بیشترین قیمت401799 ریال

تقاضا2100 تن

Z30s Ar 371788 300 300

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت369369 ریال

بیشترین قیمت373999 ریال

تقاضا520 تن

552R Maroun 382701 880 880

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت380299 ریال

بیشترین قیمت386999 ریال

تقاضا1540 تن

Z30S Marun 374925 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت374760 ریال

بیشترین قیمت375089 ریال

تقاضا132 تن

Z30S Marun 385643 1320 1320

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت384833 ریال

بیشترین قیمت389208 ریال

تقاضا2244 تن

C30S Marun 368701 660 660

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت366369 ریال

بیشترین قیمت370579 ریال

تقاضا1034 تن

HP 550J maron 334358 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت334358 ریال

بیشترین قیمت334358 ریال

تقاضا88 تن

HP 550J maron 334358 242 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت334358 ریال

بیشترین قیمت334358 ریال

تقاضا154 تن

HP 500J 334358 682

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت334358 ریال

بیشترین قیمت334358 ریال

تقاضا682 تن

HP 500J 334358 990 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت334358 ریال

بیشترین قیمت334358 ریال

تقاضا308 تن

552R Navid 387796 714 714

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت386699 ریال

بیشترین قیمت389999 ریال

تقاضا1092 تن

510L Navid 362814 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت360666 ریال

بیشترین قیمت365999 ریال

تقاضا651 تن

ZH 550J navid 334358 63

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت334358 ریال

بیشترین قیمت334358 ریال

تقاضا63 تن

ZH 550J navid 334358 273 210

نوع قراردادنقدی

حتما بخوانید :
وزیر نفت ارسال پیام تبریک و تاج گل را منع کرد

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت334358 ریال

بیشترین قیمت334358 ریال

تقاضا210 تن

10528 10528 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 398879 220 220

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه347,149 ریال

کمترین قیمت397099 ریال

بیشترین قیمت401899 ریال

تقاضا616 تن

RP340 jam 402142 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,853 ریال

کمترین قیمت401899 ریال

بیشترین قیمت402927 ریال

تقاضا924 تن

RPX-345S jam 393709 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,853 ریال

کمترین قیمت392089 ریال

بیشترین قیمت394813 ریال

تقاضا704 تن

MR230 397286 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,671 ریال

کمترین قیمت396813 ریال

بیشترین قیمت398546 ریال

تقاضا1276 تن

ZB 548R navid 510363 210 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه346,680 ریال

کمترین قیمت508859 ریال

بیشترین قیمت510999 ریال

تقاضا693 تن

ZR230-navid 394830 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,671 ریال

کمترین قیمت393960 ریال

بیشترین قیمت395899 ریال

تقاضا378 تن

332C navid 423348 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,028 ریال

کمترین قیمت422489 ریال

بیشترین قیمت424960 ریال

تقاضا315 تن

ZR340r navid 395948 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,853 ریال

کمترین قیمت393019 ریال

بیشترین قیمت398700 ریال

تقاضا210 تن

ZH 515 MA navid 386271 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه346,680 ریال

کمترین قیمت385679 ریال

بیشترین قیمت386899 ریال

تقاضا336 تن

ZH 500M 345764 105 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,358 ریال

کمترین قیمت345455 ریال

بیشترین قیمت346999 ریال

تقاضا189 تن

2071 1966 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 337292 600 600

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا600 تن

RG 1104 K-rejal 337292 218
حتما بخوانید :
پرتغال به دنبال محصولات پلیمری ایران

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا218 تن

RG 1104 K-rejal 337292 870 653

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا718 تن

HP 525J maron 337292 572 572

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا572 تن

ZH 525J navid 337292 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا21 تن

ZH 525J navid 337292 147

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا147 تن

ZH 525J navid 337292 336 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا315 تن

ZH 525J navid 337292 378 231

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه337,292 ریال

کمترین قیمت337292 ریال

بیشترین قیمت337292 ریال

تقاضا231 تن

2756 2757 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر F400HD 319198 5

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه319,198 ریال

کمترین قیمت319198 ریال

بیشترین قیمت319198 ریال

تقاضا5 تن

5 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTA 414284 32 32

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه393,043 ریال

کمترین قیمت410119 ریال

بیشترین قیمت418449 ریال

تقاضا80 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 381156 176 176

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه371,263 ریال

کمترین قیمت379030 ریال

بیشترین قیمت381999 ریال

تقاضا272 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 361262 30 30

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه356,412 ریال

کمترین قیمت359999 ریال

بیشترین قیمت363789 ریال

تقاضا40 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 342156 60 15

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه342,156 ریال

کمترین قیمت342156 ریال

بیشترین قیمت342156 ریال

تقاضا15 تن

298 253

منبع : wikiplast.ir
2022-01-17 20:14:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.