91.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 24 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 572878 462 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه491,002 ریال

کمترین قیمت571888 ریال

بیشترین قیمت585899 ریال

تقاضا550 تن

PVC S65 Arvand 459937 2200 2200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه397,394 ریال

کمترین قیمت456999 ریال

بیشترین قیمت464939 ریال

تقاضا4994 تن

PVC S65 Arvand 445423 1000 1000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه397,394 ریال

کمترین قیمت443650 ریال

بیشترین قیمت447009 ریال

تقاضا2720 تن

PVC S65 Bandar 427155 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه397,394 ریال

کمترین قیمت422960 ریال

بیشترین قیمت436129 ریال

تقاضا2992 تن

PVC S65 Ghadir 413205 1700 1700

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه397,394 ریال

کمترین قیمت411960 ریال

بیشترین قیمت416789 ریال

تقاضا2220 تن

7364 7364 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 372922 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا48 تن

552R Jam 382989 672 672

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت382000 ریال

بیشترین قیمت383999 ریال

تقاضا1032 تن

552R Jam 372922 360 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا336 تن

510L Jam 376511 1008 1008

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت375780 ریال

بیشترین قیمت378378 ریال

تقاضا1248 تن

550J Jam 383774 720 720

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت383000 ریال

بیشترین قیمت385300 ریال

تقاضا984 تن

SF 060 polynar 395745 1020 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت394999 ریال

بیشترین قیمت397369 ریال

تقاضا1800 تن

RG 1102 L 381175 174 174

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت380500 ریال

بیشترین قیمت383899 ریال

تقاضا261 تن

RG 1102XL Rejal 380419 522 522

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت379569 ریال

بیشترین قیمت383999 ریال

تقاضا718 تن

RG 1102 XK Rejal 377731 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت375500 ریال

بیشترین قیمت380029 ریال

تقاضا892 تن

Z30s Ar 389572 80 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت388000 ریال

بیشترین قیمت393999 ریال

تقاضا220 تن

HP 565S Arak 395297 1100 1100

نوع قراردادسلف

حتما بخوانید :
تغییر پرتفوی سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی

قیمت پایه عرضه395,297 ریال

کمترین قیمت395297 ریال

بیشترین قیمت395297 ریال

تقاضا1120 تن

V30S Arak 372922 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا40 تن

V30S Arak 372922 80 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا40 تن

552R Maroun 372922 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا990 تن

Z30S Marun 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا22 تن

Z30S Marun 375799 308 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت375075 ریال

بیشترین قیمت376999 ریال

تقاضا440 تن

C30S Marun 394174 814 814

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت392999 ریال

بیشترین قیمت398000 ریال

تقاضا1760 تن

V 30S 372922 198

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا198 تن

V 30S 372922 242 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا44 تن

Z30G Marun 372922 264

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا264 تن

Z30G Marun 372922 880 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا88 تن

HP 500J 372922 22 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا22 تن

552R Navid 372922 252 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا273 تن

510L Navid 375173 231 231

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت374022 ریال

بیشترین قیمت377449 ریال

تقاضا252 تن

ZH 550J navid 372922 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا42 تن

ZH 550J navid 372922 210 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت372922 ریال

بیشترین قیمت372922 ریال

تقاضا168 تن

10316 9766 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 402122 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,940 ریال

کمترین قیمت400444 ریال

حتما بخوانید :
قرارداد همکاری شرکت‌های پتروایران و ملی حفاری ایران امضا شد

بیشترین قیمت403999 ریال

تقاضا242 تن

440L jam 426114 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,499 ریال

کمترین قیمت425200 ریال

بیشترین قیمت426999 ریال

تقاضا374 تن

440L jam 427543 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,499 ریال

کمترین قیمت426426 ریال

بیشترین قیمت430513 ریال

تقاضا506 تن

548R jam 411704 770 770

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,499 ریال

کمترین قیمت408300 ریال

بیشترین قیمت415897 ریال

تقاضا1342 تن

RPX-345S jam 389460 22

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه389,460 ریال

کمترین قیمت389460 ریال

بیشترین قیمت389460 ریال

تقاضا22 تن

RPX-345S jam 389460 220 198

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه389,460 ریال

کمترین قیمت389460 ریال

بیشترین قیمت389460 ریال

تقاضا220 تن

EPX-3130UV jam 423325 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه397,730 ریال

کمترین قیمت416669 ریال

بیشترین قیمت424989 ریال

تقاضا198 تن

RP340 jam 411344 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,460 ریال

کمترین قیمت409599 ریال

بیشترین قیمت413413 ریال

تقاضا682 تن

548T jam 384499 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه384,499 ریال

کمترین قیمت384499 ریال

بیشترین قیمت384499 ریال

تقاضا22 تن

548T jam 384499 220 198

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,499 ریال

کمترین قیمت384499 ریال

بیشترین قیمت384499 ریال

تقاضا198 تن

C30G 392861 26 26

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه372,922 ریال

کمترین قیمت391813 ریال

بیشترین قیمت393909 ریال

تقاضا65 تن

RP340R maron 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,460 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

MR230 448357 396 396

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,717 ریال

کمترین قیمت445789 ریال

بیشترین قیمت450037 ریال

تقاضا770 تن

MR230 455457 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,717 ریال

کمترین قیمت455009 ریال

بیشترین قیمت455989 ریال

تقاضا330 تن

ZH 515 MA navid 387192 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه384,499 ریال

کمترین قیمت386679 ریال

بیشترین قیمت387599 ریال

تقاضا210 تن

ZR340r navid 389859 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,460 ریال

کمترین قیمت389461 ریال

بیشترین قیمت390899 ریال

تقاضا189 تن

ZR 348T 398385 42 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,460 ریال

کمترین قیمت397269 ریال

بیشترین قیمت399501 ریال

تقاضا63 تن

ZR230-navid 445903 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,717 ریال

کمترین قیمت444498 ریال

بیشترین قیمت451559 ریال

تقاضا294 تن

332C navid 434450 147 147
حتما بخوانید :
بررسی هفتگی «دکاموند شیمی» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه408,314 ریال

کمترین قیمت432115 ریال

بیشترین قیمت440899 ریال

تقاضا231 تن

ZRCT230C navid 442852 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه422,537 ریال

کمترین قیمت437999 ریال

بیشترین قیمت446559 ریال

تقاضا105 تن

3310 3226 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 495708 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه495,708 ریال

کمترین قیمت495708 ریال

بیشترین قیمت495708 ریال

تقاضا22 تن

HP525j jam 375678 792 792

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه375,678 ریال

کمترین قیمت375678 ریال

بیشترین قیمت375678 ریال

تقاضا792 تن

RPX 120L-jam 495708 330 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه495,708 ریال

کمترین قیمت495708 ریال

بیشترین قیمت495708 ریال

تقاضا22 تن

RG 1104 K-rejal 375678 109

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه375,678 ریال

کمترین قیمت375678 ریال

بیشترین قیمت375678 ریال

تقاضا109 تن

RG 1104 K-rejal 375678 609 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه375,678 ریال

کمترین قیمت375678 ریال

بیشترین قیمت375678 ریال

تقاضا500 تن

HP 525J maron 396129 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه375,678 ریال

کمترین قیمت396129 ریال

بیشترین قیمت396129 ریال

تقاضا110 تن

ZH 525J navid 375678 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه375,678 ریال

کمترین قیمت375678 ریال

بیشترین قیمت375678 ریال

تقاضا42 تن

ZH 525J navid 375678 378 336

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه375,678 ریال

کمترین قیمت375678 ریال

بیشترین قیمت375678 ریال

تقاضا336 تن

2153 1867 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر V 30GA 375127 70 70

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه375,127 ریال

کمترین قیمت375127 ریال

بیشترین قیمت375127 ریال

تقاضا70 تن

70 70 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTB 354679 30

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354679 ریال

تقاضا30 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 381941 144 144

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,457 ریال

کمترین قیمت376999 ریال

بیشترین قیمت385899 ریال

تقاضا240 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 354679 80 50

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه354,679 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت354679 ریال

تقاضا50 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 152

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه369,255 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

376 224

منبع : wikiplast.ir
2021-11-15 20:15:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.