89.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 9 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Ghadir 397907 1200 1200

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه377,993 ریال

کمترین قیمت395169 ریال

بیشترین قیمت416566 ریال

تقاضا2180 تن

1200 1200 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 485690 750 750

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه485,690 ریال

کمترین قیمت485690 ریال

بیشترین قیمت485690 ریال

تقاضا780 تن

N50-ghaed-basir 638740 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه485,690 ریال

کمترین قیمت628999 ریال

بیشترین قیمت668999 ریال

تقاضا340 تن

880 880 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 452711 423 363

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه452,711 ریال

کمترین قیمت452711 ریال

بیشترین قیمت452711 ریال

تقاضا363 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 479184 181 181

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه452,711 ریال

کمترین قیمت477599 ریال

بیشترین قیمت482900 ریال

تقاضا292 تن

1712-takhe-jamshid 438039 101

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه438,039 ریال

کمترین قیمت438039 ریال

بیشترین قیمت438039 ریال

تقاضا101 تن

1712-takhe-jamshid 438039 706 101

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه438,039 ریال

کمترین قیمت438039 ریال

بیشترین قیمت438039 ریال

تقاضا101 تن

1310 746 پلی بوتادین رابر

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1220 shazand 411390 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه411,390 ریال

کمترین قیمت411390 ریال

بیشترین قیمت411390 ریال

تقاضا40 تن

40 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 331638 3410 3410

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,606 ریال

کمترین قیمت330579 ریال

بیشترین قیمت335789 ریال

تقاضا6160 تن

LL 0209KJ 318723 44

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه318,723 ریال

کمترین قیمت318723 ریال

بیشترین قیمت318723 ریال

تقاضا44 تن

LL 0209KJ 318723 253 209

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه318,723 ریال

کمترین قیمت318723 ریال

بیشترین قیمت318723 ریال

تقاضا264 تن

LLD 209 Tabriz 317606 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه317,606 ریال

کمترین قیمت317606 ریال

بیشترین قیمت317606 ریال

تقاضا22 تن

LLD 209 Tabriz 317606 253 231

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,606 ریال

کمترین قیمت317606 ریال

بیشترین قیمت317606 ریال

تقاضا231 تن

LL 235F6 jam 320957 990 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه320,957 ریال

کمترین قیمت320957 ریال

بیشترین قیمت320957 ریال

تقاضا429 تن

(پودر) LLD 209 arak 308078 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه308,078 ریال

کمترین قیمت308078 ریال

بیشترین قیمت308078 ریال

تقاضا20 تن

(پودر) LLD 209 arak 308078 200 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,078 ریال

کمترین قیمت308078 ریال

بیشترین قیمت308078 ریال

تقاضا20 تن

LLD 209 Arak 325939 1100 1100
حتما بخوانید :
سرک دلار به کانال پایین‌تر

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,606 ریال

کمترین قیمت324444 ریال

بیشترین قیمت330999 ریال

تقاضا1800 تن

LL 22B01 KJ mahabad 320166 192 192

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,723 ریال

کمترین قیمت319889 ریال

بیشترین قیمت320888 ریال

تقاضا312 تن

LLD 22B03 Mahabad 322982 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,606 ریال

کمترین قیمت320009 ریال

بیشترین قیمت324609 ریال

تقاضا288 تن

LLD 22b02 Mahabad 321377 1152 1152

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,606 ریال

کمترین قیمت320606 ریال

بیشترین قیمت323899 ریال

تقاضا1560 تن

7718 6876 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 338900 154 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,900 ریال

کمترین قیمت338900 ریال

بیشترین قیمت338900 ریال

تقاضا242 تن

154 154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 52518 Jam 274708 2310 2310

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه232,108 ریال

کمترین قیمت273099 ریال

بیشترین قیمت277000 ریال

تقاضا5071 تن

62N07UV Lorestan 269068 888 888

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,577 ریال

کمترین قیمت267500 ریال

بیشترین قیمت270813 ریال

تقاضا1704 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 259952 72 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,577 ریال

کمترین قیمت258998 ریال

بیشترین قیمت260960 ریال

تقاضا216 تن

54B04UV lorestan 260990 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,577 ریال

کمترین قیمت255888 ریال

بیشترین قیمت262899 ریال

تقاضا600 تن

52B18UV 269017 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,577 ریال

کمترین قیمت267009 ریال

بیشترین قیمت270399 ریال

تقاضا912 تن

4014 4014 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HBM 5510 250567 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت248599 ریال

بیشترین قیمت252252 ریال

تقاضا286 تن

0035 Bandar 251619 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت249777 ریال

بیشترین قیمت253799 ریال

تقاضا1740 تن

Bl3 Bakhtar 246353 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت246353 ریال

بیشترین قیمت246353 ریال

تقاضا72 تن

Bl3 Bakhtar 246353 1536 1392

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت246353 ریال

بیشترین قیمت246353 ریال

تقاضا1800 تن

Bl3 Jam 246353 99

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت246353 ریال

بیشترین قیمت246353 ریال

تقاضا99 تن

Bl3 Jam 246353 440 341

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت246353 ریال

بیشترین قیمت246353 ریال

تقاضا407 تن

Bl3 Marun 246353 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت246353 ریال

بیشترین قیمت246353 ریال

تقاضا66 تن

Bl3 Marun 246353 2310 1342

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,353 ریال

کمترین قیمت246353 ریال

بیشترین قیمت246353 ریال

تقاضا1518 تن

5806 4832 پلی اتیلن سنگین دورانی

حتما بخوانید :
میدان گازی کشف‌شده‌ای در منطقه چالوس وجود ندارد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 247324 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه247,324 ریال

کمترین قیمت247324 ریال

بیشترین قیمت247324 ریال

تقاضا10 تن

3840(پودر)-tabriz 247324 50 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,324 ریال

کمترین قیمت247324 ریال

بیشترین قیمت247324 ریال

تقاضا20 تن

3840 Tabriz 259909 1507 1507

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,973 ریال

کمترین قیمت258999 ریال

بیشترین قیمت269999 ریال

تقاضا1749 تن

1557 1537 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 276710 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,290 ریال

کمترین قیمت276299 ریال

بیشترین قیمت276999 ریال

تقاضا154 تن

EX3 AmirKabir 284172 180

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه284,172 ریال

کمترین قیمت284172 ریال

بیشترین قیمت284172 ریال

تقاضا180 تن

EX3 AmirKabir 284172 2000 1820

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,172 ریال

کمترین قیمت284172 ریال

بیشترین قیمت284172 ریال

تقاضا1890 تن

CRP100B Jam 308416 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,416 ریال

کمترین قیمت308416 ریال

بیشترین قیمت308416 ریال

تقاضا2728 تن

CRP100B Jam 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,416 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

CRP100B Arak 313514 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه307,522 ریال

کمترین قیمت310529 ریال

بیشترین قیمت316759 ریال

تقاضا1660 تن

5878 5818 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 266517 1408 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,788 ریال

کمترین قیمت265269 ریال

بیشترین قیمت267899 ریال

تقاضا2750 تن

EX5 AmirKabir 257765 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,788 ریال

کمترین قیمت256809 ریال

بیشترین قیمت260000 ریال

تقاضا880 تن

F7000 Ilam 262295 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,788 ریال

کمترین قیمت261789 ریال

بیشترین قیمت262999 ریال

تقاضا1188 تن

EX5 Jam 259774 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,788 ریال

کمترین قیمت259111 ریال

بیشترین قیمت260320 ریال

تقاضا957 تن

EX5 Marun 260717 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,788 ریال

کمترین قیمت260026 ریال

بیشترین قیمت260989 ریال

تقاضا594 تن

F7000 Mehr 265933 4026 4026

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه254,788 ریال

کمترین قیمت264400 ریال

بیشترین قیمت269589 ریال

تقاضا5742 تن

7100 7100 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET- BG 841 312940 352 352

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه304,835 ریال

کمترین قیمت310999 ریال

بیشترین قیمت313899 ریال

تقاضا418 تن

PET-BG781 327624 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه287,915 ریال

کمترین قیمت321789 ریال

بیشترین قیمت334269 ریال

تقاضا1914 تن

PET-BG785 317890 1496 1496

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه281,993 ریال

کمترین قیمت314678 ریال

بیشترین قیمت323693 ریال

تقاضا2134 تن

حتما بخوانید :
فارس؛ ایستگاه هفتم سفرهای کاری و استانی وزیر نفت

PET-BG821 323908 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه302,297 ریال

کمترین قیمت320879 ریال

بیشترین قیمت326699 ریال

تقاضا2024 تن

PET-BG825 325672 330 330

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه293,273 ریال

کمترین قیمت322732 ریال

بیشترین قیمت328899 ریال

تقاضا682 تن

4708 4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 329029 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت329029 ریال

بیشترین قیمت329029 ریال

تقاضا22 تن

LF 190 Arya – 2119 329029 1320 814

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت329029 ریال

بیشترین قیمت329029 ریال

تقاضا1056 تن

2420h 326029 1000 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه326,029 ریال

کمترین قیمت326029 ریال

بیشترین قیمت326029 ریال

تقاضا160 تن

0075 Bandar 410867 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت409743 ریال

بیشترین قیمت412899 ریال

تقاضا1600 تن

020 Bandar 352947 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت348111 ریال

بیشترین قیمت395000 ریال

تقاضا1800 تن

2420E02-kordestan 329029 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت329029 ریال

بیشترین قیمت329029 ریال

تقاضا24 تن

2420E02-kordestan 329029 1008 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت329029 ریال

بیشترین قیمت329029 ریال

تقاضا360 تن

2102TX00-lale 329029 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت329029 ریال

بیشترین قیمت329029 ریال

تقاضا22 تن

2102TX00-lale 329029 1210 572

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه329,029 ریال

کمترین قیمت329029 ریال

بیشترین قیمت329029 ریال

تقاضا660 تن

2100lale 454712 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه352,061 ریال

کمترین قیمت440999 ریال

بیشترین قیمت466999 ریال

تقاضا418 تن

6558 3882 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 373247 130 130

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه337,409 ریال

کمترین قیمت372449 ریال

بیشترین قیمت373669 ریال

تقاضا290 تن

EPS 300 tabriz 337409 30

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه337,409 ریال

کمترین قیمت337409 ریال

بیشترین قیمت337409 ریال

تقاضا30 تن

EPS 300 tabriz 337409 200 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,409 ریال

کمترین قیمت337409 ریال

بیشترین قیمت337409 ریال

تقاضا150 تن

330 290 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 251497 1958 1958

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه251,497 ریال

کمترین قیمت251497 ریال

بیشترین قیمت251497 ریال

تقاضا1958 تن

TG641 247959 2486 2486

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه242,098 ریال

کمترین قیمت247022 ریال

بیشترین قیمت248559 ریال

تقاضا3278 تن

TG645 243596 2486 2486

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه237,283 ریال

کمترین قیمت242000 ریال

بیشترین قیمت255000 ریال

تقاضا3498 تن

Super Bright TG645 245295 286 286

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه244,161 ریال

کمترین قیمت244444 ریال

بیشترین قیمت246689 ریال

تقاضا330 تن

7216 7216

منبع : wikiplast.ir
2021-11-30 19:48:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.