88.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 11 آبان 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 481134 1000 1000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه425,645 ریال

کمترین قیمت478997 ریال

بیشترین قیمت485960 ریال

تقاضا2440 تن

PVC S65 Arvand 475995 2200 2200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه425,645 ریال

کمترین قیمت474960 ریال

بیشترین قیمت485999 ریال

تقاضا5665 تن

PVC S65 Ghadir 457886 1700 1700

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه425,645 ریال

کمترین قیمت455890 ریال

بیشترین قیمت470799 ریال

تقاضا2980 تن

4900 4900 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 515702 555 265

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه515,702 ریال

کمترین قیمت515702 ریال

بیشترین قیمت515702 ریال

تقاضا305 تن

ABS150 Tabriz 515702 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه515,702 ریال

کمترین قیمت515702 ریال

بیشترین قیمت515702 ریال

تقاضا20 تن

N50-ghaed-basir 569947 130 130

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه515,702 ریال

کمترین قیمت560222 ریال

بیشترین قیمت578188 ریال

تقاضا200 تن

685 415 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 424748 423 302

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه424,748 ریال

کمترین قیمت424748 ریال

بیشترین قیمت424748 ریال

تقاضا302 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 497699 181 181

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه424,748 ریال

کمترین قیمت491699 ریال

بیشترین قیمت504779 ریال

تقاضا454 تن

1712-takhe-jamshid 409803 706 444

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه409,803 ریال

کمترین قیمت409803 ریال

بیشترین قیمت409803 ریال

تقاضا444 تن

1310 927 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 308620 3400 3220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,620 ریال

کمترین قیمت308620 ریال

بیشترین قیمت308620 ریال

تقاضا3380 تن

LLD 209 Amir 308620 180

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه308,620 ریال

کمترین قیمت308620 ریال

بیشترین قیمت308620 ریال

تقاضا180 تن

LL 235F6 jam 311933 990 286

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه311,933 ریال

کمترین قیمت311933 ریال

بیشترین قیمت311933 ریال

تقاضا418 تن

(پودر) LLD 209 arak 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه299,361 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

LLD 209 Arak 309507 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,620 ریال

کمترین قیمت309052 ریال

بیشترین قیمت309890 ریال

تقاضا1620 تن

LL 22B01 KJ mahabad 309724 240 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,724 ریال

کمترین قیمت309724 ریال

بیشترین قیمت309724 ریال

تقاضا168 تن

LLD 22b01 Mahabad 308620 1296 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,620 ریال

کمترین قیمت308620 ریال

بیشترین قیمت308620 ریال

تقاضا792 تن

7046 5410
83.6 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد
پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 341027 154 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,027 ریال

کمترین قیمت341027 ریال

بیشترین قیمت341027 ریال

تقاضا88 تن

1922T lale 341027 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه341,027 ریال

کمترین قیمت341027 ریال

بیشترین قیمت341027 ریال

تقاضا66 تن

154 154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Hi500 261022 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه234,792 ریال

کمترین قیمت258979 ریال

بیشترین قیمت263560 ریال

تقاضا1050 تن

52518 Jam 254997 2310 2310

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه234,792 ریال

کمترین قیمت252929 ریال

بیشترین قیمت263599 ریال

تقاضا3773 تن

6040‎ Lorestan‎ 243826 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه234,792 ریال

کمترین قیمت242899 ریال

بیشترین قیمت244254 ریال

تقاضا504 تن

62N07UV Lorestan 256785 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,209 ریال

کمترین قیمت254209 ریال

بیشترین قیمت260737 ریال

تقاضا1008 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 249367 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,209 ریال

کمترین قیمت248289 ریال

بیشترین قیمت250899 ریال

تقاضا408 تن

54B04UV lorestan 240934 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,209 ریال

کمترین قیمت240509 ریال

بیشترین قیمت241400 ریال

تقاضا312 تن

62N07UV miandoab 255542 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,209 ریال

کمترین قیمت253899 ریال

بیشترین قیمت258369 ریال

تقاضا960 تن

4514 4514 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HBM 5510 247934 110 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,934 ریال

کمترین قیمت247934 ریال

بیشترین قیمت247934 ریال

تقاضا88 تن

HBM 5510 247934 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه247,934 ریال

کمترین قیمت247934 ریال

بیشترین قیمت247934 ریال

تقاضا22 تن

0035 Bandar 253501 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,934 ریال

کمترین قیمت252509 ریال

بیشترین قیمت257899 ریال

تقاضا1630 تن

Bl3 Bakhtar 252325 1536 1536

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه247,934 ریال

کمترین قیمت251439 ریال

بیشترین قیمت253899 ریال

تقاضا1872 تن

Bl3 Marun 247934 1210 1144

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,934 ریال

کمترین قیمت247934 ریال

بیشترین قیمت247934 ریال

تقاضا1320 تن

Bl3 Marun 247934 66

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه247,934 ریال

کمترین قیمت247934 ریال

بیشترین قیمت247934 ریال

تقاضا66 تن

4156 4156 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 249983 50 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,983 ریال

کمترین قیمت249983 ریال

بیشترین قیمت249983 ریال

تقاضا20 تن

3840 Tabriz 257714 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه257,714 ریال

روز خوب پتروشیمی ها در بورس

کمترین قیمت257714 ریال

بیشترین قیمت257714 ریال

تقاضا88 تن

3840 Tabriz 257714 1507 1001

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,714 ریال

کمترین قیمت257714 ریال

بیشترین قیمت257714 ریال

تقاضا1001 تن

1557 1109 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 278194 110 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه278,194 ریال

کمترین قیمت278194 ریال

بیشترین قیمت278194 ریال

تقاضا88 تن

EX3 AmirKabir 283957 2500 2500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه282,114 ریال

کمترین قیمت283339 ریال

بیشترین قیمت286999 ریال

تقاضا2700 تن

CRP100B Jam 302932 2508 1551

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه302,932 ریال

کمترین قیمت302932 ریال

بیشترین قیمت302932 ریال

تقاضا1892 تن

CRP100B Jam 302932 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه302,932 ریال

کمترین قیمت302932 ریال

بیشترین قیمت302932 ریال

تقاضا22 تن

CRP100B Arak 302049 1200 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه302,049 ریال

کمترین قیمت302049 ریال

بیشترین قیمت302049 ریال

تقاضا1200 تن

6318 5261 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 258894 1408 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,443 ریال

کمترین قیمت257123 ریال

بیشترین قیمت266159 ریال

تقاضا2750 تن

3713 arya 260481 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,487 ریال

کمترین قیمت259612 ریال

بیشترین قیمت262890 ریال

تقاضا264 تن

EX5 AmirKabir 246894 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,443 ریال

کمترین قیمت246552 ریال

بیشترین قیمت247348 ریال

تقاضا550 تن

F7000 Ilam 257284 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,443 ریال

کمترین قیمت256459 ریال

بیشترین قیمت258779 ریال

تقاضا1144 تن

EX5 Bakhtar 251056 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,443 ریال

کمترین قیمت249889 ریال

بیشترین قیمت252999 ریال

تقاضا360 تن

EX5 Marun 249789 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,443 ریال

کمترین قیمت249059 ریال

بیشترین قیمت250509 ریال

تقاضا1496 تن

F7000 Mehr 258296 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه246,443 ریال

کمترین قیمت256999 ریال

بیشترین قیمت259899 ریال

تقاضا3355 تن

5690 5690 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 356840 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه298,356 ریال

کمترین قیمت354542 ریال

بیشترین قیمت360899 ریال

تقاضا1782 تن

PET-BG785 351793 1386 1386

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه292,220 ریال

کمترین قیمت350700 ریال

بیشترین قیمت357889 ریال

تقاضا2178 تن

PET-BG821 363540 2090 2090

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه313,259 ریال

کمترین قیمت354679 ریال

بیشترین قیمت365899 ریال

تقاضا2926 تن

PET-BG825 370906 198 198

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه303,908 ریال

کمترین قیمت369789 ریال

بیشترین قیمت373999 ریال

تقاضا506 تن

امید در میانه پاییز

4686 4686 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 331094 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت331094 ریال

بیشترین قیمت331094 ریال

تقاضا44 تن

LF 190 Arya – 2119 331094 1320 1166

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت331094 ریال

بیشترین قیمت331094 ریال

تقاضا1342 تن

2420h 328094 800 180

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,094 ریال

کمترین قیمت328094 ریال

بیشترین قیمت328094 ریال

تقاضا200 تن

0075 Bandar 385263 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت382399 ریال

بیشترین قیمت387899 ریال

تقاضا2050 تن

2420E02-kordestan 331094 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت331094 ریال

بیشترین قیمت331094 ریال

تقاضا72 تن

2420E02-kordestan 331094 1008 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت331094 ریال

بیشترین قیمت331094 ریال

تقاضا552 تن

2102TX00-lale 331094 1100 572

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت331094 ریال

بیشترین قیمت331094 ریال

تقاضا1034 تن

2102TX00-lale 331094 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه331,094 ریال

کمترین قیمت331094 ریال

بیشترین قیمت331094 ریال

تقاضا66 تن

2100lale 521672 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه354,270 ریال

کمترین قیمت485000 ریال

بیشترین قیمت544700 ریال

تقاضا264 تن

5138 3298 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر V30S Arak 373537 140

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه373,537 ریال

کمترین قیمت373537 ریال

بیشترین قیمت373537 ریال

تقاضا140 تن

140 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 363410 130 130

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه340,702 ریال

کمترین قیمت362669 ریال

بیشترین قیمت364800 ریال

تقاضا210 تن

EPS 300 tabriz 354414 140 140

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه340,702 ریال

کمترین قیمت353960 ریال

بیشترین قیمت355555 ریال

تقاضا190 تن

270 270 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر TG 670S 264469 374 374

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه264,469 ریال

کمترین قیمت264469 ریال

بیشترین قیمت264469 ریال

تقاضا374 تن

Super Bright- TG641 311283 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه265,562 ریال

کمترین قیمت303000 ریال

بیشترین قیمت328779 ریال

تقاضا1562 تن

TG641 296160 1606 1606

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه255,637 ریال

کمترین قیمت293519 ریال

بیشترین قیمت300899 ریال

تقاضا2178 تن

TG645 290138 4004 4004

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه250,553 ریال

کمترین قیمت275519 ریال

بیشترین قیمت293579 ریال

تقاضا4532 تن

Super Bright TG645 313046 506 506

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه257,816 ریال

کمترین قیمت311999 ریال

بیشترین قیمت320019 ریال

تقاضا946 تن

7502 7502

منبع : wikiplast.ir
2021-11-02 20:26:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.