86.6 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 27 مهر 1400

امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 510335 105

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه510,335 ریال

کمترین قیمت510335 ریال

بیشترین قیمت510335 ریال

تقاضا105 تن

ABS150 Tabriz 510335 555 445

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه510,335 ریال

کمترین قیمت510335 ریال

بیشترین قیمت510335 ریال

تقاضا445 تن

N50-ghaed-basir 574061 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه510,335 ریال

کمترین قیمت571659 ریال

بیشترین قیمت575999 ریال

تقاضا260 تن

685 680 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 409150 363 302

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه409,150 ریال

کمترین قیمت409150 ریال

بیشترین قیمت409150 ریال

تقاضا312 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 447204 141 141

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه409,150 ریال

کمترین قیمت443699 ریال

بیشترین قیمت450999 ریال

تقاضا292 تن

1712-takhe-jamshid 393754 806 423

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه393,754 ریال

کمترین قیمت393754 ریال

بیشترین قیمت393754 ریال

تقاضا423 تن

1310 866 پلی بوتادین رابر

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1220 shazand 366477 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه366,477 ریال

کمترین قیمت366477 ریال

بیشترین قیمت366477 ریال

تقاضا20 تن

20 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 329250 3300 3300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه308,039 ریال

کمترین قیمت327228 ریال

بیشترین قیمت334269 ریال

تقاضا6446 تن

LL 235F6 jam 311373 374

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه311,373 ریال

کمترین قیمت311373 ریال

بیشترین قیمت311373 ریال

تقاضا374 تن

LL 235F6 jam 311373 990 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه311,373 ریال

کمترین قیمت311373 ریال

بیشترین قیمت311373 ریال

تقاضا682 تن

LLD 209 Arak 328157 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,039 ریال

کمترین قیمت326555 ریال

بیشترین قیمت330199 ریال

تقاضا2220 تن

LL 22B01 KJ mahabad 309151 168

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه309,151 ریال

کمترین قیمت309151 ریال

بیشترین قیمت309151 ریال

تقاضا168 تن

LL 22B01 KJ mahabad 309151 312 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,151 ریال

کمترین قیمت309151 ریال

بیشترین قیمت309151 ریال

تقاضا240 تن

LLD 22b01 Mahabad 308039 336

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه308,039 ریال

کمترین قیمت308039 ریال

بیشترین قیمت308039 ریال

تقاضا336 تن

LLD 22b02 Mahabad 335043 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,039 ریال

کمترین قیمت333339 ریال

بیشترین قیمت337559 ریال

تقاضا1440 تن

LLD 22b01 Mahabad 308039 720 384

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,039 ریال

کمترین قیمت308039 ریال

بیشترین قیمت308039 ریال

تقاضا384 تن

6902 6902 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 363816 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه363,816 ریال

کمترین قیمت363816 ریال

بیشترین قیمت363816 ریال

تقاضا22 تن

1922T lale 363816 154 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه363,816 ریال

کمترین قیمت363816 ریال

بیشترین قیمت363816 ریال

حتما بخوانید :
آرامش به تجارت ایران و افغانستان بازگشت

تقاضا132 تن

154 132 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر I4 Amir 253442 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت253442 ریال

بیشترین قیمت253442 ریال

تقاضا100 تن

I4 Amir 253442 200 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت253442 ریال

بیشترین قیمت253442 ریال

تقاضا100 تن

Hi500 289936 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت286666 ریال

بیشترین قیمت293813 ریال

تقاضا1640 تن

52518 Jam 267700 2310 2310

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت265999 ریال

بیشترین قیمت271000 ریال

تقاضا3762 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 257888 144

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه257,888 ریال

کمترین قیمت257888 ریال

بیشترین قیمت257888 ریال

تقاضا144 تن

6040‎ Lorestan‎ 253442 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت253442 ریال

بیشترین قیمت253442 ریال

تقاضا72 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 257888 240 96

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,888 ریال

کمترین قیمت257888 ریال

بیشترین قیمت257888 ریال

تقاضا96 تن

6040‎ Lorestan‎ 253442 240 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت253442 ریال

بیشترین قیمت253442 ریال

تقاضا192 تن

54B04 lorestan 253442 96

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت253442 ریال

بیشترین قیمت253442 ریال

تقاضا96 تن

54B04 lorestan 253442 240 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,442 ریال

کمترین قیمت253442 ریال

بیشترین قیمت253442 ریال

تقاضا144 تن

62N07UV Lorestan 290364 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,888 ریال

کمترین قیمت287899 ریال

بیشترین قیمت292222 ریال

تقاضا816 تن

54B04UV lorestan 257888 192

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه257,888 ریال

کمترین قیمت257888 ریال

بیشترین قیمت257888 ریال

تقاضا192 تن

54B04UV lorestan 257888 240 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,888 ریال

کمترین قیمت257888 ریال

بیشترین قیمت257888 ریال

تقاضا96 تن

62N07UV miandoab 277250 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,888 ریال

کمترین قیمت273999 ریال

بیشترین قیمت283508 ریال

تقاضا864 تن

4714 4714 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HBM 5510 261550 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

کمترین قیمت261550 ریال

بیشترین قیمت261550 ریال

تقاضا88 تن

HBM 5510 261550 110 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

کمترین قیمت261550 ریال

بیشترین قیمت261550 ریال

تقاضا22 تن

0035 Bandar 275517 1300 1300

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

کمترین قیمت273999 ریال

بیشترین قیمت276899 ریال

تقاضا2080 تن

Bl3 Bakhtar 267466 1512 1512

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

کمترین قیمت266599 ریال

بیشترین قیمت268689 ریال

تقاضا1848 تن

Bl3 Marun 261550 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

کمترین قیمت261550 ریال

بیشترین قیمت261550 ریال

تقاضا44 تن

Bl3 Marun 268438 1210 1210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

کمترین قیمت265599 ریال

بیشترین قیمت270678 ریال

تقاضا1738 تن

Bl3 Marun 261550 110 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه261,550 ریال

حتما بخوانید :
لزوم حرکت از تهاتر نفت به سمت شکل‌گیری تجارت دوجانبه

کمترین قیمت261550 ریال

بیشترین قیمت261550 ریال

تقاضا66 تن

4242 4242 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه269,438 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3840 Tabriz 277771 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه277,771 ریال

کمترین قیمت277771 ریال

بیشترین قیمت277771 ریال

تقاضا22 تن

3840 Tabriz 277771 1507 847

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه277,771 ریال

کمترین قیمت277771 ریال

بیشترین قیمت277771 ریال

تقاضا891 تن

1557 869 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 295889 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه276,020 ریال

کمترین قیمت295129 ریال

بیشترین قیمت296489 ریال

تقاضا330 تن

EX3 AmirKabir 291916 2500 2500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه278,686 ریال

کمترین قیمت290889 ریال

بیشترین قیمت295669 ریال

تقاضا3390 تن

CRP100B Jam 301607 2508 2508

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه300,229 ریال

کمترین قیمت300730 ریال

بیشترین قیمت302390 ریال

تقاضا2662 تن

CRP100B Arak 310330 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه299,340 ریال

کمترین قیمت307349 ریال

بیشترین قیمت313849 ریال

تقاضا2320 تن

6318 6318 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 268879 1408 1408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت267898 ریال

بیشترین قیمت271780 ریال

تقاضا2200 تن

EX5 AmirKabir 260651 120

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت260651 ریال

بیشترین قیمت260651 ریال

تقاضا120 تن

EX5 AmirKabir 260651 200 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت260651 ریال

بیشترین قیمت260651 ریال

تقاضا100 تن

F7000 Ilam 269587 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت268779 ریال

بیشترین قیمت271000 ریال

تقاضا1078 تن

EX5 Marun 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا22 تن

EX5 Marun 260651 176

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت260651 ریال

بیشترین قیمت260651 ریال

تقاضا176 تن

EX5 Marun 260651 1210 1034

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت260651 ریال

بیشترین قیمت260651 ریال

تقاضا1034 تن

F7000 Mehr 277394 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,651 ریال

کمترین قیمت275122 ریال

بیشترین قیمت281999 ریال

تقاضا3333 تن

5106 5040 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG735 314892 132 132

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه281,144 ریال

کمترین قیمت310999 ریال

بیشترین قیمت317669 ریال

تقاضا308 تن

PET-BG731 312167 88 88

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه286,984 ریال

کمترین قیمت309999 ریال

بیشترین قیمت313939 ریال

تقاضا176 تن

PET-BG781 325140 1342 1342

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه289,487 ریال

کمترین قیمت324074 ریال

بیشترین قیمت326999 ریال

تقاضا1936 تن

PET-BG785 311192 968 968

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه283,647 ریال

کمترین قیمت309899 ریال

بیشترین قیمت315779 ریال

تقاضا1342 تن

PET-BG821 308846 2002 2002
حتما بخوانید :
افزایش ۱.۵ میلیون مترمکعبی ظرفیت برداشت گاز زاگرس جنوبی

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه303,669 ریال

کمترین قیمت307163 ریال

بیشترین قیمت310679 ریال

تقاضا2112 تن

PET-BG825 325629 66 66

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه294,771 ریال

کمترین قیمت324939 ریال

بیشترین قیمت326669 ریال

تقاضا176 تن

4598 4598 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 353220 220

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا220 تن

LF 190 Arya – 2119 353220 1320 902

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا924 تن

2420h 350220 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه350,220 ریال

کمترین قیمت350220 ریال

بیشترین قیمت350220 ریال

تقاضا40 تن

2420h 350220 1000 200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه350,220 ریال

کمترین قیمت350220 ریال

بیشترین قیمت350220 ریال

تقاضا280 تن

0075 Bandar 391510 700 700

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت388159 ریال

بیشترین قیمت395599 ریال

تقاضا1540 تن

020 Bandar 353220 370

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا370 تن

020 Bandar 353220 1100 730

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا770 تن

2420E02-kordestan 353220 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا72 تن

2420E02-kordestan 353220 1008 264

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا288 تن

2102TX00-lale 353220 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا44 تن

2102TX00-lale 353220 1100 374

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه353,220 ریال

کمترین قیمت353220 ریال

بیشترین قیمت353220 ریال

تقاضا462 تن

2100lale 474290 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,945 ریال

کمترین قیمت469789 ریال

بیشترین قیمت477569 ریال

تقاضا242 تن

6338 4026 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Z30s Ar 371224 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا100 تن

100 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 389291 130 130

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه337,326 ریال

کمترین قیمت386999 ریال

بیشترین قیمت395555 ریال

تقاضا295 تن

EPS 300 tabriz 350418 170 170

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,326 ریال

کمترین قیمت348159 ریال

بیشترین قیمت353939 ریال

تقاضا205 تن

300 300 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 319547 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه263,605 ریال

کمترین قیمت308999 ریال

بیشترین قیمت330330 ریال

تقاضا2486 تن

TG641 334887 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه253,753 ریال

کمترین قیمت333333 ریال

بیشترین قیمت344110 ریال

تقاضا2442 تن

TG645 340333 1870 1870

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه248,706 ریال

کمترین قیمت338799 ریال

بیشترین قیمت347362 ریال

تقاضا2904 تن

5390 5390

منبع : wikiplast.ir
2021-10-19 19:41:00

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم تر از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم محصولاتمون را به شما معرفی کنیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.