85 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 12 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 521397 451 451

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه521,397 ریال

کمترین قیمت521397 ریال

بیشترین قیمت521398 ریال

تقاضا495 تن

PVC S65 Arvand 399597 1500 1500

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه398,689 ریال

کمترین قیمت398699 ریال

بیشترین قیمت404999 ریال

تقاضا2050 تن

PVC S65 Arvand 408540 1804 1804

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه398,689 ریال

کمترین قیمت407569 ریال

بیشترین قیمت411000 ریال

تقاضا2893 تن

PVC S65 Bandar 406565 2992 2992

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه398,689 ریال

کمترین قیمت405813 ریال

بیشترین قیمت412780 ریال

تقاضا4268 تن

6747 6747 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 517554 555 555

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه510,865 ریال

کمترین قیمت515513 ریال

بیشترین قیمت520520 ریال

تقاضا620 تن

555 555 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 405898 181 101

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه405,898 ریال

کمترین قیمت405898 ریال

بیشترین قیمت405898 ریال

تقاضا101 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 405898 343 202

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه405,898 ریال

کمترین قیمت405898 ریال

بیشترین قیمت405898 ریال

تقاضا202 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 405898 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه405,898 ریال

کمترین قیمت405898 ریال

بیشترین قیمت405898 ریال

تقاضا20 تن

1712-takhe-jamshid 390624 806 161

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه390,624 ریال

کمترین قیمت390624 ریال

بیشترین قیمت390624 ریال

تقاضا161 تن

1330 484 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 299810 3410 3410

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه289,602 ریال

کمترین قیمت298898 ریال

بیشترین قیمت304159 ریال

تقاضا4510 تن

LL 235F6 jam 292910 990 583

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه292,910 ریال

کمترین قیمت292910 ریال

بیشترین قیمت292910 ریال

تقاضا704 تن

LL 235F6 jam 292910 198

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه292,910 ریال

کمترین قیمت292910 ریال

بیشترین قیمت292910 ریال

تقاضا198 تن

(پودر) LLD 209 arak 280914 80 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه280,914 ریال

کمترین قیمت280914 ریال

بیشترین قیمت280914 ریال

تقاضا40 تن

LLD 209 Arak 303533 1000 1000

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه289,602 ریال

کمترین قیمت302699 ریال

بیشترین قیمت305698 ریال

تقاضا2160 تن

LL 22B01 KJ mahabad 290705 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه290,705 ریال

کمترین قیمت290705 ریال

بیشترین قیمت290705 ریال

تقاضا48 تن

22b03(پودر) 280914 1500 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه280,914 ریال

کمترین قیمت280914 ریال

بیشترین قیمت280914 ریال

تقاضا60 تن

LL 22B01 KJ mahabad 290705 240 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه290,705 ریال

کمترین قیمت290705 ریال

بیشترین قیمت290705 ریال

تقاضا168 تن

mahabad(پودر) 22B01 280914 1500 140

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه280,914 ریال

کمترین قیمت280914 ریال

بیشترین قیمت280914 ریال

تقاضا140 تن

LLD 22B03 Mahabad 300023 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه289,602 ریال

کمترین قیمت298169 ریال

بیشترین قیمت301890 ریال

تقاضا432 تن

LLD 22b02 Mahabad 314053 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه289,602 ریال

کمترین قیمت312009 ریال

بیشترین قیمت314899 ریال

تقاضا888 تن

LLD 22b01 Mahabad 289602 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه289,602 ریال

کمترین قیمت289602 ریال

بیشترین قیمت289602 ریال

تقاضا72 تن

LLD 22b01 Mahabad 289602 480 408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه289,602 ریال

کمترین قیمت289602 ریال

بیشترین قیمت289602 ریال

تقاضا552 تن

9680 6607 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 339346 154 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,346 ریال

کمترین قیمت339346 ریال

بیشترین قیمت339346 ریال

تقاضا154 تن

154 132 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر I4 Amir 242027 200 200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,913 ریال

کمترین قیمت239990 ریال

بیشترین قیمت253569 ریال

تقاضا390 تن

52518 Jam 237913 33

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه237,913 ریال

کمترین قیمت237913 ریال

بیشترین قیمت237913 ریال

تقاضا33 تن

52518 Jam 237913 2508 2475

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه237,913 ریال

کمترین قیمت237913 ریال

بیشترین قیمت237913 ریال

تقاضا2695 تن

6040‎ Lorestan‎ 240875 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,913 ریال

کمترین قیمت239990 ریال

بیشترین قیمت241779 ریال

تقاضا360 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 242324 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,324 ریال

کمترین قیمت242324 ریال

بیشترین قیمت242324 ریال

تقاضا480 تن

54B04 lorestan 245654 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,913 ریال

کمترین قیمت243559 ریال

بیشترین قیمت248939 ریال

تقاضا432 تن

54B04UV lorestan 246503 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,324 ریال

کمترین قیمت246333 ریال

بیشترین قیمت246939 ریال

تقاضا360 تن

62N07UV miandoab 246134 504 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,324 ریال

کمترین قیمت245277 ریال

بیشترین قیمت246999 ریال

تقاضا912 تن

4412 4412 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 254286 2000 2000
روایت دفاع از پالایشگاه گاز بیدبلند در ۸ سال جنگ تحمیلی

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,803 ریال

کمترین قیمت252999 ریال

بیشترین قیمت260000 ریال

تقاضا2880 تن

BL3 (پودر) bakhtar 235519 500 10

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه235,519 ریال

کمترین قیمت235519 ریال

بیشترین قیمت235519 ریال

تقاضا10 تن

Bl3 Bakhtar 254916 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,803 ریال

کمترین قیمت253513 ریال

بیشترین قیمت257679 ریال

تقاضا2016 تن

Bl3 Marun 246888 1980 1980

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,803 ریال

کمترین قیمت245899 ریال

بیشترین قیمت248008 ریال

تقاضا2354 تن

5488 4998 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,462 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا20 تن

3840 Tabriz 261301 1309 1045

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه261,301 ریال

کمترین قیمت261301 ریال

بیشترین قیمت261301 ریال

تقاضا1155 تن

3840 Tabriz 261301 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه261,301 ریال

کمترین قیمت261301 ریال

بیشترین قیمت261301 ریال

تقاضا66 تن

1359 1111 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 272748 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,248 ریال

کمترین قیمت271999 ریال

بیشترین قیمت274659 ریال

تقاضا440 تن

EX3 AmirKabir 264242 1800 1790

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه264,242 ریال

کمترین قیمت264242 ریال

بیشترین قیمت264242 ریال

تقاضا1860 تن

EX3 AmirKabir 264242 10

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه264,242 ریال

کمترین قیمت264242 ریال

بیشترین قیمت264242 ریال

تقاضا10 تن

CRP100B Jam 292032 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه289,768 ریال

کمترین قیمت289900 ریال

بیشترین قیمت294519 ریال

تقاضا2937 تن

5000S Jam 253969 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه253,174 ریال

کمترین قیمت253659 ریال

بیشترین قیمت254999 ریال

تقاضا253 تن

CRP100B Arak 294633 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه288,886 ریال

کمترین قیمت294419 ریال

بیشترین قیمت295890 ریال

تقاضا1460 تن

5848 5848 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 244353 2002 1870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,353 ریال

کمترین قیمت244353 ریال

بیشترین قیمت244353 ریال

تقاضا2332 تن

5110 Arya 244353 132

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه244,353 ریال

کمترین قیمت244353 ریال

بیشترین قیمت244353 ریال

تقاضا132 تن

3713 arya 255379 110 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه255,379 ریال

کمترین قیمت255379 ریال

بیشترین قیمت255379 ریال

تقاضا88 تن

3713 arya 255379 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه255,379 ریال

کمترین قیمت255379 ریال

بیشترین قیمت255379 ریال

تقاضا44 تن

F7000 Ilam 244353 616 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,353 ریال

کمترین قیمت244353 ریال

بیشترین قیمت244353 ریال

تقاضا946 تن

bakhtar (پودر) EX5 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,022 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

EX5 Jam 247003 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,353 ریال

کمترین قیمت244759 ریال

بیشترین قیمت247898 ریال

تقاضا440 تن

EX5 Marun 244353 1210 946

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,353 ریال

کمترین قیمت244353 ریال

بیشترین قیمت244353 ریال

تقاضا1298 تن

F7000 Mehr 247948 6006 6006

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه244,353 ریال

کمترین قیمت246899 ریال

بیشترین قیمت250699 ریال

تقاضا6765 تن

10664 9856 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG735 280859 66 66

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه254,518 ریال

کمترین قیمت280789 ریال

بیشترین قیمت280999 ریال

تقاضا198 تن

PET-BG845 286127 154 154

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه269,265 ریال

کمترین قیمت284989 ریال

بیشترین قیمت286999 ریال

تقاضا330 تن

PET- BG 841 292541 66 66

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه277,402 ریال

کمترین قیمت291999 ریال

بیشترین قیمت293569 ریال

تقاضا220 تن

PET-BG781 281343 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه262,146 ریال

کمترین قیمت278989 ریال

بیشترین قیمت287569 ریال

تقاضا2068 تن

PET-BG785 276995 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه256,806 ریال

کمترین قیمت275789 ریال

بیشترین قیمت280500 ریال

تقاضا2112 تن

PET-BG821 285048 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه275,113 ریال

کمترین قیمت282920 ریال

بیشترین قیمت289888 ریال

تقاضا1716 تن

PET-BG825 290536 352 352

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه266,977 ریال

کمترین قیمت288899 ریال

بیشترین قیمت293933 ریال

تقاضا594 تن

5192 5192 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 329462 1584 726

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا1056 تن

2420h 326462 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه326,462 ریال

کمترین قیمت326462 ریال

بیشترین قیمت326462 ریال

تقاضا10 تن

2420h 326462 1000 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه326,462 ریال

کمترین قیمت326462 ریال

بیشترین قیمت326462 ریال

تقاضا180 تن

0075 Bandar 355963 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت354459 ریال

بیشترین قیمت360508 ریال

تقاضا1540 تن

020 Bandar 329462 30

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا30 تن

020 Bandar 329462 1000 970
افزایش ۱۰ درصدی تولید محصولات پتروشیمی

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا1090 تن

2420E02-kordestan 329462 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا72 تن

2420E02-kordestan 329462 1008 384

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا456 تن

2102TX00-lale 329462 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا44 تن

2102TX00-lale 329462 1210 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه329,462 ریال

کمترین قیمت329462 ریال

بیشترین قیمت329462 ریال

تقاضا880 تن

2100lale 448172 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه352,524 ریال

کمترین قیمت431170 ریال

بیشترین قیمت453289 ریال

تقاضا198 تن

6712 3564 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 359309 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت358000 ریال

بیشترین قیمت360589 ریال

تقاضا1656 تن

510L Jam 416923 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت414869 ریال

بیشترین قیمت420420 ریال

تقاضا2784 تن

564s jam 369688 2016 2016

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه369,688 ریال

کمترین قیمت369688 ریال

بیشترین قیمت369688 ریال

تقاضا2040 تن

SF 060 polynar 419370 960 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت417899 ریال

بیشترین قیمت423759 ریال

تقاضا1640 تن

RG 1102XL Rejal 416664 957 957

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت412000 ریال

بیشترین قیمت422000 ریال

تقاضا1979 تن

RG 1102 XK Rejal 417688 761 761

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت416780 ریال

بیشترین قیمت419989 ریال

تقاضا1457 تن

552R Arak 352320 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت351599 ریال

بیشترین قیمت353888 ریال

تقاضا1020 تن

Z30s Ar 355415 300 300

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت353789 ریال

بیشترین قیمت358965 ریال

تقاضا500 تن

552R Maroun 365424 132 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت365169 ریال

بیشترین قیمت366700 ریال

تقاضا506 تن

Z30S Marun 355417 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت351289 ریال

بیشترین قیمت358358 ریال

تقاضا1298 تن

C30S Marun 418463 1518 1518

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت412679 ریال

بیشترین قیمت433780 ریال

تقاضا2640 تن

V 30S 348661 990 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت348000 ریال

بیشترین قیمت351889 ریال

تقاضا1100 تن

F 30G 355649 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت350899 ریال

بیشترین قیمت361799 ریال

تقاضا154 تن

Z30G Marun 347635 352 242

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت347635 ریال

بیشترین قیمت347635 ریال

تقاضا264 تن

Z30G Marun 347635 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت347635 ریال

بیشترین قیمت347635 ریال

تقاضا110 تن

552R Navid 347635 420 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت347635 ریال

بیشترین قیمت347635 ریال

تقاضا483 تن

552R Navid 347635 105

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت347635 ریال

بیشترین قیمت347635 ریال

تقاضا105 تن

510L Navid 413780 420 420

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت412000 ریال

بیشترین قیمت418009 ریال

تقاضا1134 تن

ZH 550J navid 391150 357 357

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت347735 ریال

بیشترین قیمت413999 ریال

تقاضا630 تن

13269 13269 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 395362 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,764 ریال

کمترین قیمت393400 ریال

بیشترین قیمت398569 ریال

تقاضا572 تن

440G jam 374209 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,764 ریال

کمترین قیمت371069 ریال

بیشترین قیمت377999 ریال

تقاضا198 تن

548R jam 414151 770 770

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,764 ریال

کمترین قیمت406000 ریال

بیشترین قیمت438999 ریال

تقاضا1254 تن

EPX-3130UV jam 369688 330 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه369,688 ریال

کمترین قیمت369688 ریال

بیشترین قیمت369688 ریال

تقاضا22 تن

EPX-3130UV jam 369688 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه369,688 ریال

کمترین قیمت369688 ریال

بیشترین قیمت369688 ریال

تقاضا44 تن

548T jam 359764 330 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,764 ریال

کمترین قیمت359764 ریال

بیشترین قیمت359764 ریال

تقاضا308 تن

548T jam 359764 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه359,764 ریال

کمترین قیمت359764 ریال

بیشترین قیمت359764 ریال

تقاضا22 تن

PNR 340R 377406 100 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,406 ریال

کمترین قیمت377406 ریال

بیشترین قیمت377406 ریال

تقاضا100 تن

PNR 230c polynar 389535 84 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,535 ریال

کمترین قیمت389535 ریال

بیشترین قیمت389535 ریال

تقاضا42 تن

C30G 423022 242 242

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,635 ریال

کمترین قیمت420999 ریال

بیشترین قیمت425899 ریال

تقاضا946 تن

MR230 389535 704 418

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,535 ریال

کمترین قیمت389535 ریال

بیشترین قیمت389535 ریال

تقاضا462 تن

پیگرانی هوشمند خطوط لوله انتقال گاز ۱۰ و ۱۲ اینچ در منطقه ۲ عملیات

MR230 389535 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه389,535 ریال

کمترین قیمت389535 ریال

بیشترین قیمت389535 ریال

تقاضا22 تن

(پودر) ZB 332C 36

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه369,293 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

(پودر) ZB 548R 348971 36 9

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,971 ریال

کمترین قیمت348971 ریال

بیشترین قیمت348971 ریال

تقاضا9 تن

ZH 515 MA navid 398158 189 189

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,662 ریال

کمترین قیمت387899 ریال

بیشترین قیمت405888 ریال

تقاضا294 تن

ZR340r navid 379700 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه377,406 ریال

کمترین قیمت379129 ریال

بیشترین قیمت380380 ریال

تقاضا231 تن

ZB 548R navid 390987 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,764 ریال

کمترین قیمت389753 ریال

بیشترین قیمت393989 ریال

تقاضا420 تن

ZR230-navid 389535 210 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه389,535 ریال

کمترین قیمت389535 ریال

بیشترین قیمت389535 ریال

تقاضا168 تن

ZR230-navid 389535 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه389,535 ریال

کمترین قیمت389535 ریال

بیشترین قیمت389535 ریال

تقاضا21 تن

332C navid 380714 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه380,714 ریال

کمترین قیمت380714 ریال

بیشترین قیمت380714 ریال

تقاضا21 تن

332C navid 380714 210 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه380,714 ریال

کمترین قیمت380714 ریال

بیشترین قیمت380714 ریال

تقاضا147 تن

ZB 445L-navid 369688 42 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه369,688 ریال

کمترین قیمت369688 ریال

بیشترین قیمت369688 ریال

تقاضا21 تن

ZRCT230C navid 398356 105 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه398,356 ریال

کمترین قیمت398356 ریال

بیشترین قیمت398356 ریال

تقاضا84 تن

4138 3400 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 426589 408 408

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه349,841 ریال

کمترین قیمت426589 ریال

بیشترین قیمت426589 ریال

تقاضا1968 تن

RPX 120L-jam 461615 770 176

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه461,615 ریال

کمترین قیمت461615 ریال

بیشترین قیمت461615 ریال

تقاضا176 تن

RPX 120L-jam 461615 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه461,615 ریال

کمترین قیمت461615 ریال

بیشترین قیمت461615 ریال

تقاضا44 تن

RG 1104 K-rejal 484767 152 152

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه349,841 ریال

کمترین قیمت473699 ریال

بیشترین قیمت499525 ریال

تقاضا827 تن

ZH 525J navid 458452 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه349,841 ریال

کمترین قیمت457813 ریال

بیشترین قیمت458788 ریال

تقاضا3171 تن

1939 1389 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,330 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Rp 270G shazand 387330 4000 3100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه387,330 ریال

کمترین قیمت387330 ریال

بیشترین قیمت387330 ریال

تقاضا3100 تن

4020 3100 پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 6045petro-pak 400857 506 44

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه400,857 ریال

کمترین قیمت400857 ریال

بیشترین قیمت400857 ریال

تقاضا44 تن

506 44 پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر GPPS 1115 petropak 336464 506 66

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه336,464 ریال

کمترین قیمت336464 ریال

بیشترین قیمت336464 ریال

تقاضا66 تن

506 66 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 346271 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,799 ریال

کمترین قیمت345669 ریال

بیشترین قیمت346960 ریال

تقاضا200 تن

EPS 300 tabriz 339799 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه339,799 ریال

کمترین قیمت339799 ریال

بیشترین قیمت339799 ریال

تقاضا10 تن

EPS 300 tabriz 339799 170 115

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه339,799 ریال

کمترین قیمت339799 ریال

بیشترین قیمت339799 ریال

تقاضا125 تن

280 235 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTC 135

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه309,580 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F180DTA 348550 96 48

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه348,550 ریال

کمترین قیمت348550 ریال

بیشترین قیمت348550 ریال

تقاضا48 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 345100 95 57

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه345,100 ریال

کمترین قیمت345100 ریال

بیشترین قیمت345100 ریال

تقاضا57 تن

نخ پلی استر 48F280DTB 324245 80 80

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه323,040 ریال

کمترین قیمت324049 ریال

بیشترین قیمت324678 ریال

تقاضا100 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 336500 380 304

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا304 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 336500 57

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا57 تن

Super Bright- TG641 285567 1056 1056

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه245,785 ریال

کمترین قیمت270000 ریال

بیشترین قیمت301699 ریال

تقاضا1716 تن

TG641 307889 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه236,599 ریال

کمترین قیمت302899 ریال

بیشترین قیمت314152 ریال

تقاضا2970 تن

TG645 290538 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه231,894 ریال

کمترین قیمت281000 ریال

بیشترین قیمت303253 ریال

تقاضا2860 تن

Super Bright TG645 273466 1210 1210

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه238,615 ریال

کمترین قیمت265000 ریال

بیشترین قیمت294877 ریال

تقاضا1562 تن

5582 5342

منبع : wikiplast.ir
2021-10-04 20:49:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.