85 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 26 مهر 1400

امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 570317 451 451

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه528,636 ریال

کمترین قیمت564444 ریال

بیشترین قیمت588899 ریال

تقاضا638 تن

PVC S65 Arvand 436113 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه424,450 ریال

کمترین قیمت434930 ریال

بیشترین قیمت438879 ریال

تقاضا3993 تن

PVC S65 Arvand 434264 700 700

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه424,450 ریال

کمترین قیمت433940 ریال

بیشترین قیمت435000 ریال

تقاضا1240 تن

PVC S65 Bandar 438557 2508 2508

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه424,450 ریال

کمترین قیمت437109 ریال

بیشترین قیمت441709 ریال

تقاضا4092 تن

PVC S65 Ghadir 424450 1700 1280

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه424,450 ریال

کمترین قیمت424450 ریال

بیشترین قیمت424450 ریال

تقاضا1340 تن

7867 7447 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 371224 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا48 تن

552R Jam 371224 1008 576

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا672 تن

510L Jam 383013 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت381179 ریال

بیشترین قیمت388388 ریال

تقاضا1800 تن

550J Jam 371224 1008 696

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا696 تن

SF 060 polynar 371252 960 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371429 ریال

تقاضا980 تن

RG 1102 XK Rejal 371791 435 435

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت373999 ریال

تقاضا566 تن

RG 1102XL Rejal 90

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

RG 1102 XK Rejal 371224 225 68

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا113 تن

RG 1102XL Rejal 371224 870 870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

حتما بخوانید :
رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 16 شهریور 1400

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا892 تن

552R Arak 371559 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت374574 ریال

تقاضا1040 تن

Z30s Ar 371224 300 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا100 تن

510L Arak 372584 40 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت372379 ریال

بیشترین قیمت372789 ریال

تقاضا80 تن

552R Maroun 371224 1012 462

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا506 تن

Z30S Marun 371224 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا22 تن

Z30S Marun 371224 1012 792

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا836 تن

C30S Marun 376204 1056 1056

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت373699 ریال

بیشترین قیمت378999 ریال

تقاضا1298 تن

V 30S 371224 836 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا88 تن

Z30G Marun 371224 286 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا66 تن

552R Navid 371224 252 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا210 تن

510L Navid 371224 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا21 تن

510L Navid 371224 420 399

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا399 تن

ZH 550J navid 371224 420 378

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,224 ریال

کمترین قیمت371224 ریال

بیشترین قیمت371224 ریال

تقاضا378 تن

12038 9055 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 418200 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,339 ریال

کمترین قیمت416679 ریال

بیشترین قیمت423599 ریال

تقاضا484 تن

440G jam 383304 110 110
حتما بخوانید :
جریمه غدیر برای عدم رعایت کف عرضه

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,339 ریال

کمترین قیمت382339 ریال

بیشترین قیمت384599 ریال

تقاضا132 تن

548R jam 428147 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,339 ریال

کمترین قیمت424999 ریال

بیشترین قیمت433333 ریال

تقاضا1276 تن

EPX-3130UV jam 395231 330 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه395,231 ریال

کمترین قیمت395231 ریال

بیشترین قیمت395231 ریال

تقاضا220 تن

548T jam 407050 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,339 ریال

کمترین قیمت403369 ریال

بیشترین قیمت415789 ریال

تقاضا374 تن

PNR 340R 378448 60

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه378,448 ریال

کمترین قیمت378448 ریال

بیشترین قیمت378448 ریال

تقاضا60 تن

PNR 340R 378448 100 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,448 ریال

کمترین قیمت378448 ریال

بیشترین قیمت378448 ریال

تقاضا40 تن

PNR 230c polynar 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه402,900 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

RP340R maron 438939 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,448 ریال

کمترین قیمت433999 ریال

بیشترین قیمت451689 ریال

تقاضا616 تن

MR230 408610 792 792

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه402,900 ریال

کمترین قیمت407813 ریال

بیشترین قیمت409559 ریال

تقاضا990 تن

(پودر) ZB 332C 394155 36 18

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه394,155 ریال

کمترین قیمت394155 ریال

بیشترین قیمت394155 ریال

تقاضا18 تن

(پودر) ZB 548R 370869 27 9

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه370,869 ریال

کمترین قیمت370869 ریال

بیشترین قیمت370869 ریال

تقاضا18 تن

ZH 515 MA navid 409276 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,339 ریال

کمترین قیمت405813 ریال

بیشترین قیمت412009 ریال

تقاضا378 تن

ZR340r navid 410159 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,448 ریال

کمترین قیمت408920 ریال

بیشترین قیمت412999 ریال

تقاضا399 تن

ZB 548R navid 409092 84 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه382,339 ریال

کمترین قیمت404890 ریال

بیشترین قیمت411999 ریال

تقاضا273 تن

ZR 348T 404744 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,448 ریال

کمترین قیمت401159 ریال

بیشترین قیمت410699 ریال

تقاضا126 تن

ZR230-navid 402900 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه402,900 ریال

کمترین قیمت402900 ریال

بیشترین قیمت402900 ریال

حتما بخوانید :
تحریم شکستنی است؛ نه برداشتنی

تقاضا126 تن

332C navid 431929 84 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه406,346 ریال

کمترین قیمت428699 ریال

بیشترین قیمت434559 ریال

تقاضا189 تن

ZB 445L-navid 395231 42 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه395,231 ریال

کمترین قیمت395231 ریال

بیشترین قیمت395231 ریال

تقاضا21 تن

ZRCT230C navid 411792 42 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه411,792 ریال

کمترین قیمت411792 ریال

بیشترین قیمت411792 ریال

تقاضا21 تن

3314 3063 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 492763 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه492,763 ریال

کمترین قیمت492763 ریال

بیشترین قیمت492764 ریال

تقاضا704 تن

HP525j jam 566472 600 600

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه373,447 ریال

کمترین قیمت558758 ریال

بیشترین قیمت590659 ریال

تقاضا960 تن

RG 1104 K-rejal 575414 152 152

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,447 ریال

کمترین قیمت571669 ریال

بیشترین قیمت583448 ریال

تقاضا326 تن

RG 1104 K-rejal 565557 522 522

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه373,447 ریال

کمترین قیمت545999 ریال

بیشترین قیمت579999 ریال

تقاضا674 تن

ZH 525J navid 595439 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه373,447 ریال

کمترین قیمت589699 ریال

بیشترین قیمت600666 ریال

تقاضا1155 تن

2433 2433 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه400,678 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTC 328412 15

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه328,412 ریال

کمترین قیمت328412 ریال

بیشترین قیمت328412 ریال

تقاضا15 تن

نخ پلی استر 96F560DTA 384992 57 57

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه377,658 ریال

کمترین قیمت384688 ریال

بیشترین قیمت385144 ریال

تقاضا114 تن

نخ پلی استر 48F280DTC 328412 60 45

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه328,412 ریال

کمترین قیمت328412 ریال

بیشترین قیمت328412 ریال

تقاضا45 تن

نخ پلی استر 48F180DTB 349229 20 10

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه349,229 ریال

کمترین قیمت349229 ریال

بیشترین قیمت349229 ریال

تقاضا10 تن

137 127

منبع : wikiplast.ir
2021-10-18 20:02:00

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم تر از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم محصولاتمون را به شما معرفی کنیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.