82.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 14 دی 1400

امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 457672 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه448,644 ریال

کمترین قیمت456999 ریال

بیشترین قیمت459889 ریال

تقاضا890 تن

ABS157W2901-tabriz 552241 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه464,923 ریال

کمترین قیمت547479 ریال

بیشترین قیمت566009 ریال

تقاضا175 تن

N50-ghaed-basir 630644 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه448,644 ریال

کمترین قیمت628999 ریال

بیشترین قیمت631999 ریال

تقاضا390 تن

790 790 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 457983 181 171

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه457,983 ریال

کمترین قیمت457983 ریال

بیشترین قیمت457983 ریال

تقاضا171 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 457983 423 403

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه457,983 ریال

کمترین قیمت457983 ریال

بیشترین قیمت457983 ریال

تقاضا403 تن

1712-takhe-jamshid 442458 806 746

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه442,458 ریال

کمترین قیمت442458 ریال

بیشترین قیمت442458 ریال

تقاضا746 تن

1410 1320 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 336892 3410 3410

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت335119 ریال

بیشترین قیمت340999 ریال

تقاضا5896 تن

LL 0209KJ 319006 506 165

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه319,006 ریال

کمترین قیمت319006 ریال

بیشترین قیمت319006 ریال

تقاضا165 تن

LLD 209 Tabriz 317844 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت317844 ریال

بیشترین قیمت317844 ریال

تقاضا44 تن

LLD 209 Tabriz 317844 803 759

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت317844 ریال

بیشترین قیمت317844 ریال

تقاضا825 تن

LL 235F6 jam 321332 132

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه321,332 ریال

کمترین قیمت321332 ریال

بیشترین قیمت321332 ریال

تقاضا132 تن

LL 235F6 jam 321332 1210 528

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه321,332 ریال

کمترین قیمت321332 ریال

بیشترین قیمت321332 ریال

تقاضا616 تن

(پودر) LLD 209 arak 308309 500 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,309 ریال

کمترین قیمت308309 ریال

بیشترین قیمت308309 ریال

تقاضا80 تن

22B02 Loresatan 317844 96

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت317844 ریال

بیشترین قیمت317844 ریال

تقاضا96 تن

22B02 Loresatan 317844 1200 672

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت317844 ریال

بیشترین قیمت317844 ریال

تقاضا960 تن

LLD 22b01 Mahabad 317844 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت317844 ریال

بیشترین قیمت317844 ریال

تقاضا72 تن

LLD 22b01 Mahabad 317844 600 528

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه317,844 ریال

کمترین قیمت317844 ریال

بیشترین قیمت317844 ریال

تقاضا768 تن

8229 6486 پلی اتیلن سبک تزریقی

حتما بخوانید :
کشف منابع هیدروکربوری با گذشت زمان سخت‌تر می‌شود
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T Arya 338218 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,218 ریال

کمترین قیمت338218 ریال

بیشترین قیمت338218 ریال

تقاضا110 تن

1922T lale 338218 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه338,218 ریال

کمترین قیمت338218 ریال

بیشترین قیمت338218 ریال

تقاضا22 تن

1922T lale 338218 154 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,218 ریال

کمترین قیمت338218 ریال

بیشترین قیمت338218 ریال

تقاضا132 تن

264 198 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 6040UA-tabriz 246525 110 110

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه218,307 ریال

کمترین قیمت244899 ریال

بیشترین قیمت251899 ریال

تقاضا429 تن

52518 Jam 246155 3003 3003

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه232,235 ریال

کمترین قیمت243500 ریال

بیشترین قیمت260999 ریال

تقاضا3520 تن

62N07UV Lorestan 251704 1224 1224

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,886 ریال

کمترین قیمت250115 ریال

بیشترین قیمت255000 ریال

تقاضا1656 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 242488 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,886 ریال

کمترین قیمت241666 ریال

بیشترین قیمت243999 ریال

تقاضا336 تن

54B04UV lorestan 253116 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,886 ریال

کمترین قیمت251899 ریال

بیشترین قیمت255119 ریال

تقاضا384 تن

52B18UV 240564 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,886 ریال

کمترین قیمت239499 ریال

بیشترین قیمت242009 ریال

تقاضا1224 تن

5825 5825 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 249880 140

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا140 تن

0035 Bandar 249880 1400 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا1180 تن

Bl3 Bakhtar 249880 96

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا96 تن

Bl3 Bakhtar 249880 1728 1488

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا1776 تن

Bl3 Jam 249880 330 198

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا385 تن

Bl3 Marun 249880 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا88 تن

Bl3 Marun 249880 1210 858

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,880 ریال

کمترین قیمت249880 ریال

بیشترین قیمت249880 ریال

تقاضا1166 تن

4668 3868 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 256020 1507 1507

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه255,471 ریال

کمترین قیمت255599 ریال

بیشترین قیمت256899 ریال

تقاضا1540 تن

1507 1507
حتما بخوانید :
صورت‌های مالی «شرکت سرمایه‌گذاری اهداف» تصویب شد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 282557 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه270,228 ریال

کمترین قیمت280789 ریال

بیشترین قیمت284999 ریال

تقاضا198 تن

EX3 AmirKabir 293141 1900 1900

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه274,763 ریال

کمترین قیمت292398 ریال

بیشترین قیمت294999 ریال

تقاضا2960 تن

CRP100B Jam 301449 242

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه301,449 ریال

کمترین قیمت301449 ریال

بیشترین قیمت301449 ریال

تقاضا242 تن

CRP100B Jam 301449 1012 374

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه301,449 ریال

کمترین قیمت301449 ریال

بیشترین قیمت301449 ریال

تقاضا616 تن

CRP100B Arak 318295 1260 1260

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه300,518 ریال

کمترین قیمت315898 ریال

بیشترین قیمت318988 ریال

تقاضا2020 تن

4282 3886 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 257332 1606 1606

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256858 ریال

بیشترین قیمت263010 ریال

تقاضا2090 تن

F7000 Ilam 256856 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا22 تن

F7000 Ilam 256856 616 418

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا550 تن

EX5 Jam 256856 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا220 تن

EX5 Marun 256856 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا66 تن

EX5 Marun 256856 1210 352

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا528 تن

F7000 Mehr 256856 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا22 تن

F7000 Mehr 256856 4004 1870

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه256,856 ریال

کمترین قیمت256856 ریال

بیشترین قیمت256856 ریال

تقاضا2332 تن

7656 4576 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 315750 1364 1364

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه281,601 ریال

کمترین قیمت312999 ریال

بیشترین قیمت318555 ریال

تقاضا2376 تن

PET-BG785 304972 1870 1870

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه275,809 ریال

کمترین قیمت303899 ریال

بیشترین قیمت308939 ریال

تقاضا2904 تن

PET-BG821 323980 1056 1056

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه295,668 ریال

کمترین قیمت322987 ریال

بیشترین قیمت325789 ریال

تقاضا1848 تن

PET-BG825 312974 264 264

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه286,842 ریال

کمترین قیمت310311 ریال

بیشترین قیمت325999 ریال

تقاضا550 تن

PET-BG731 305422 154 154

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه279,119 ریال

کمترین قیمت300789 ریال

بیشترین قیمت309999 ریال

حتما بخوانید :
معرفی سمت سازمانی برای مشمولان ایثارگر در نفت فلات قاره

تقاضا264 تن

4708 4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 328367 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا44 تن

LF 190 Arya – 2119 328367 1408 1364

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا1606 تن

2420h 325367 1000 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه325,367 ریال

کمترین قیمت325367 ریال

بیشترین قیمت325367 ریال

تقاضا150 تن

2420d 347041 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه344,785 ریال

کمترین قیمت345889 ریال

بیشترین قیمت349169 ریال

تقاضا640 تن

0075 Bandar 358674 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت355999 ریال

بیشترین قیمت366999 ریال

تقاضا1710 تن

020 Bandar 336916 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت335330 ریال

بیشترین قیمت338899 ریال

تقاضا1410 تن

2420E02-kordestan 328367 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا48 تن

2420E02-kordestan 328367 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا48 تن

2420E02-kordestan 328367 960 768

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا840 تن

2420E02-kordestan 328367 264 216

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا504 تن

2102TX00-lale 328367 1210 572

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,367 ریال

کمترین قیمت328367 ریال

بیشترین قیمت328367 ریال

تقاضا748 تن

2100lale 365777 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,352 ریال

کمترین قیمت363979 ریال

بیشترین قیمت367999 ریال

تقاضا308 تن

7362 5700 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 447076 130 130

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه347,087 ریال

کمترین قیمت445669 ریال

بیشترین قیمت452999 ریال

تقاضا245 تن

EPS 300 tabriz 451772 160 160

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,087 ریال

کمترین قیمت447111 ریال

بیشترین قیمت460000 ریال

تقاضا410 تن

290 290 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر TG 670S 259397 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه259,397 ریال

کمترین قیمت259397 ریال

بیشترین قیمت259397 ریال

تقاضا1518 تن

Super Bright- TG641 279847 1166 1166

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه260,469 ریال

کمترین قیمت277950 ریال

بیشترین قیمت281889 ریال

تقاضا1914 تن

TG645 277327 2442 2442

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه245,748 ریال

کمترین قیمت270751 ریال

بیشترین قیمت282532 ریال

تقاضا4422 تن

Super Bright TG645 288225 572 572

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه252,871 ریال

کمترین قیمت288000 ریال

بیشترین قیمت288789 ریال

تقاضا1144 تن

5698 5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-04 20:09:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.