78 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 5 بهمن 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 490968 555 555

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه439,298 ریال

کمترین قیمت490369 ریال

بیشترین قیمت492792 ریال

تقاضا1165 تن

ABS157W2901-tabriz 589128 65 65

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه455,656 ریال

کمترین قیمت585685 ریال

بیشترین قیمت595999 ریال

تقاضا110 تن

N50-ghaed-basir 727417 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه439,298 ریال

کمترین قیمت714999 ریال

بیشترین قیمت732999 ریال

تقاضا470 تن

750 750 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 443378 181 151

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه443,378 ریال

کمترین قیمت443378 ریال

بیشترین قیمت443378 ریال

تقاضا151 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 443378 423 423

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه443,378 ریال

کمترین قیمت443378 ریال

بیشترین قیمت443378 ریال

تقاضا423 تن

1712-takhe-jamshid 427449 605 544

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه427,449 ریال

کمترین قیمت427449 ریال

بیشترین قیمت427449 ریال

تقاضا544 تن

1209 1118 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 326998 4994 4994

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت325700 ریال

بیشترین قیمت332222 ریال

تقاضا7370 تن

0410A A 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا22 تن

LL 0209KJ 308038 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه308,038 ریال

کمترین قیمت308038 ریال

بیشترین قیمت308038 ریال

تقاضا88 تن

LL 0209KJ 308038 506 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه308,038 ریال

کمترین قیمت308038 ریال

بیشترین قیمت308038 ریال

تقاضا242 تن

LLD 209 Tabriz 306869 132

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت306869 ریال

بیشترین قیمت306869 ریال

تقاضا132 تن

LLD 209 Tabriz 306869 1001 869

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت306869 ریال

بیشترین قیمت306869 ریال

تقاضا913 تن

LL 235F6 jam 310376 1199 1199

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه310,375 ریال

کمترین قیمت310375 ریال

بیشترین قیمت310380 ریال

تقاضا1573 تن

LLD 209 Arak 327209 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت324899 ریال

بیشترین قیمت329999 ریال

تقاضا2540 تن

22B02 Loresatan 306869 240

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت306869 ریال

بیشترین قیمت306869 ریال

تقاضا240 تن

22B02 Loresatan 306869 1008 456

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت306869 ریال

حتما بخوانید :
تعیین مالیات برای برخی از مشاغل

بیشترین قیمت306869 ریال

تقاضا528 تن

LLD 22b02 Mahabad 311203 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت309669 ریال

بیشترین قیمت316799 ریال

تقاضا1944 تن

LLD 22B03 Mahabad 312887 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه306,869 ریال

کمترین قیمت308599 ریال

بیشترین قیمت314555 ریال

تقاضا432 تن

LL 20BF5 313880 120 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه313,880 ریال

کمترین قیمت313880 ریال

بیشترین قیمت313880 ریال

تقاضا48 تن

11386 10540 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 364650 154 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه347,096 ریال

کمترین قیمت362899 ریال

بیشترین قیمت367267 ریال

تقاضا242 تن

154 154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Hi500 260544 500 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه233,110 ریال

کمترین قیمت257999 ریال

بیشترین قیمت268700 ریال

تقاضا1140 تن

52518 Jam 249536 2409 2409

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه233,110 ریال

کمترین قیمت248818 ریال

بیشترین قیمت251999 ریال

تقاضا4081 تن

62N07UV miandoab 240712 2400 2400

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,783 ریال

کمترین قیمت240000 ریال

بیشترین قیمت241890 ریال

تقاضا2736 تن

52B18UV 248933 312 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,783 ریال

کمترین قیمت248089 ریال

بیشترین قیمت250119 ریال

تقاضا720 تن

5621 5621 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 253904 1400 1400

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه249,936 ریال

کمترین قیمت252999 ریال

بیشترین قیمت255139 ریال

تقاضا1870 تن

Bl3 Bakhtar 251405 1704 1704

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,936 ریال

کمترین قیمت250636 ریال

بیشترین قیمت252999 ریال

تقاضا2040 تن

Bl3 Marun 249936 396

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه249,936 ریال

کمترین قیمت249936 ریال

بیشترین قیمت249936 ریال

تقاضا396 تن

Bl3 Marun 249936 2508 1078

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,936 ریال

کمترین قیمت249936 ریال

بیشترین قیمت249936 ریال

تقاضا1188 تن

5612 4578 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 257119 1507 1507

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه256,444 ریال

کمترین قیمت256989 ریال

بیشترین قیمت257499 ریال

تقاضا1540 تن

1507 1507 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EX3 AmirKabir 274415 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه274,415 ریال

کمترین قیمت274415 ریال

حتما بخوانید :
رونمایی از نخستین محصول پتروشیمی کارون در حوزه پزشکی

بیشترین قیمت274415 ریال

تقاضا40 تن

EX3 AmirKabir 274415 290 140

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه274,415 ریال

کمترین قیمت274415 ریال

بیشترین قیمت274415 ریال

تقاضا170 تن

EX3 AmirKabir 274415 1460 1260

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه274,415 ریال

کمترین قیمت274415 ریال

بیشترین قیمت274415 ریال

تقاضا1300 تن

CRP100B Jam 297551 1100 330

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه297,551 ریال

کمترین قیمت297551 ریال

بیشترین قیمت297551 ریال

تقاضا528 تن

CRP100N jam 288009 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه288,009 ریال

کمترین قیمت288009 ریال

بیشترین قیمت288009 ریال

تقاضا22 تن

CRP100N jam 288009 2002 781

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه288,009 ریال

کمترین قیمت288009 ریال

بیشترین قیمت288009 ریال

تقاضا1309 تن

5000S Jam 274006 110 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه274,006 ریال

کمترین قیمت274006 ریال

بیشترین قیمت274006 ریال

تقاضا88 تن

CRP100B Arak 296616 100

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه296,616 ریال

کمترین قیمت296616 ریال

بیشترین قیمت296616 ریال

تقاضا100 تن

CRP100B Arak 296616 1260 960

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه296,616 ریال

کمترین قیمت296616 ریال

بیشترین قیمت296616 ریال

تقاضا1240 تن

6222 3677 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 266576 1606 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه264,658 ریال

کمترین قیمت265889 ریال

بیشترین قیمت267799 ریال

تقاضا2112 تن

EX5 AmirKabir 261658 500 70

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه261,658 ریال

کمترین قیمت261658 ریال

بیشترین قیمت261658 ریال

تقاضا130 تن

F7000 Ilam 264658 814 242

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه264,658 ریال

کمترین قیمت264658 ریال

بیشترین قیمت264658 ریال

تقاضا264 تن

EX5 Jam 265986 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه264,658 ریال

کمترین قیمت264909 ریال

بیشترین قیمت267267 ریال

تقاضا319 تن

F7000 Mehr 264658 176

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه264,658 ریال

کمترین قیمت264658 ریال

بیشترین قیمت264658 ریال

تقاضا176 تن

F7000 Mehr 264658 4004 1650

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه264,658 ریال

کمترین قیمت264658 ریال

بیشترین قیمت264658 ریال

تقاضا1870 تن

7144 2974 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 347443 2464 2464

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه293,957 ریال

کمترین قیمت340960 ریال

بیشترین قیمت358999 ریال

تقاضا3344 تن

PET-BG785 353135 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه287,911 ریال

کمترین قیمت348279 ریال

بیشترین قیمت362459 ریال

تقاضا2156 تن

PET-BG821 391148 550 550

نوع قراردادسلف

حتما بخوانید :
مجموعه‌ای از ترکیبات موجود در پلاستیک‌ها تشکیل سلول‌های چربی را در شرایط آزمایشگاهی افزایش می‌دهند | پژوهش

قیمت پایه عرضه308,640 ریال

کمترین قیمت388999 ریال

بیشترین قیمت393999 ریال

تقاضا1782 تن

PET-BG731 342241 176 176

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه291,366 ریال

کمترین قیمت340789 ریال

بیشترین قیمت345687 ریال

تقاضا352 تن

4708 4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 336986 1408 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,986 ریال

کمترین قیمت336986 ریال

بیشترین قیمت336986 ریال

تقاضا1298 تن

2420h 333986 1000 320

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,986 ریال

کمترین قیمت333986 ریال

بیشترین قیمت333986 ریال

تقاضا350 تن

2420d 369499 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه353,836 ریال

کمترین قیمت361999 ریال

بیشترین قیمت371999 ریال

تقاضا220 تن

0075 Bandar 341262 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه336,986 ریال

کمترین قیمت340320 ریال

بیشترین قیمت342199 ریال

تقاضا1220 تن

020 Bandar 337081 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه336,986 ریال

کمترین قیمت336986 ریال

بیشترین قیمت337589 ریال

تقاضا920 تن

2420E02-kordestan 336986 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه336,986 ریال

کمترین قیمت336986 ریال

بیشترین قیمت336986 ریال

تقاضا48 تن

2420E02-kordestan 336986 1080 432

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,986 ریال

کمترین قیمت336986 ریال

بیشترین قیمت336986 ریال

تقاضا528 تن

2426E02 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,155 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

2102TX00-lale 336986 1210 286

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,986 ریال

کمترین قیمت336986 ریال

بیشترین قیمت336986 ریال

تقاضا308 تن

2100lale 371058 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه360,576 ریال

کمترین قیمت368699 ریال

بیشترین قیمت372870 ریال

تقاضا154 تن

6840 4184 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 377853 110 110

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه365,731 ریال

کمترین قیمت375960 ریال

بیشترین قیمت378799 ریال

تقاضا210 تن

EPS 300 tabriz 394914 140 140

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه365,731 ریال

کمترین قیمت393980 ریال

بیشترین قیمت396999 ریال

تقاضا285 تن

250 250 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 282209 1716 1716

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه277,141 ریال

کمترین قیمت281899 ریال

بیشترین قیمت282799 ریال

تقاضا2046 تن

TG641 307858 1980 1980

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه266,688 ریال

کمترین قیمت300542 ریال

بیشترین قیمت313309 ریال

تقاضا2684 تن

TG645 308586 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه261,334 ریال

کمترین قیمت300999 ریال

بیشترین قیمت316529 ریال

تقاضا2816 تن

5698 5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-25 19:44:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.