76 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 15 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 501346 451 451

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه496,907 ریال

کمترین قیمت499917 ریال

بیشترین قیمت506999 ریال

تقاضا473 تن

PVC S65 Arvand 355004 610

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت355004 ریال

بیشترین قیمت355004 ریال

تقاضا610 تن

PVC S65 Arvand 365781 198 198

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت363999 ریال

بیشترین قیمت367559 ریال

تقاضا638 تن

PVC S65 Arvand 355004 3100 2330

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت355004 ریال

بیشترین قیمت355004 ریال

تقاضا2520 تن

PVC S65 Bandar 355004 55

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت355004 ریال

بیشترین قیمت355004 ریال

تقاضا55 تن

PVC S65 Bandar 359744 3982 3982

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت359189 ریال

بیشترین قیمت363779 ریال

تقاضا5126 تن

PVC S65 Bandar 355004 115 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت355004 ریال

بیشترین قیمت355004 ریال

تقاضا80 تن

PVC S65 Ghadir 362395 1920 1920

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه355,004 ریال

کمترین قیمت360889 ریال

بیشترین قیمت363888 ریال

تقاضا2360 تن

9766 9606 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 324099 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا24 تن

552R Jam 324099 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا24 تن

552R Jam 324099 720 24

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا72 تن

552R Jam 324099 720 432

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا672 تن

550J Jam 340718 264 264
افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بندری امام خمینی

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت338659 ریال

بیشترین قیمت342789 ریال

تقاضا504 تن

SF 060 polynar 337500 1100 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت337500 ریال

بیشترین قیمت337500 ریال

تقاضا1660 تن

RG 1102XL Rejal 335252 609 609

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت333999 ریال

بیشترین قیمت337999 ریال

تقاضا870 تن

RG 1102 XK Rejal 346539 174 174

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت344969 ریال

بیشترین قیمت350669 ریال

تقاضا413 تن

552R Arak 324099 80

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا80 تن

552R Arak 324099 1500 580

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا580 تن

Z30s Ar 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Z30S Marun 324099 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا66 تن

Z30S Marun 324099 594 396

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا462 تن

C30S Marun 334224 1826 1826

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت333333 ریال

بیشترین قیمت335899 ریال

تقاضا2926 تن

Z30G Marun 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

HP 500J 324099 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا88 تن

552R Navid 324099 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا42 تن

552R Navid 324099 420 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا399 تن

510L Navid 337431 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت336569 ریال

عملکرد مالی سال ۹۹ شرکت اروندان تایید شد

بیشترین قیمت338531 ریال

تقاضا756 تن

ZH 550J navid 336596 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت335399 ریال

بیشترین قیمت337550 ریال

تقاضا504 تن

9453 5654 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440L jam 358828 550 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,828 ریال

کمترین قیمت358828 ریال

بیشترین قیمت358828 ریال

تقاضا154 تن

440G jam 358828 330 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,828 ریال

کمترین قیمت358828 ریال

بیشترین قیمت358828 ریال

تقاضا22 تن

548R jam 427678 660 660

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,828 ریال

کمترین قیمت420666 ریال

بیشترین قیمت438999 ریال

تقاضا1496 تن

EPX-3130UV jam 378002 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه378,002 ریال

کمترین قیمت378002 ریال

بیشترین قیمت378002 ریال

تقاضا110 تن

RP340 jam 373800 132 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه366,236 ریال

کمترین قیمت371999 ریال

بیشترین قیمت375375 ریال

تقاضا242 تن

PNR 340R 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه366,236 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

PNR 230c polynar 359699 84 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,699 ریال

کمترین قیمت359699 ریال

بیشترین قیمت359699 ریال

تقاضا42 تن

(پودر) EPC40R 348063 20 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,063 ریال

کمترین قیمت348063 ریال

بیشترین قیمت348063 ریال

تقاضا20 تن

MR230 359699 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه359,699 ریال

کمترین قیمت359699 ریال

بیشترین قیمت359699 ریال

تقاضا44 تن

MR230 359699 770 726

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,699 ریال

کمترین قیمت359699 ریال

بیشترین قیمت359699 ریال

تقاضا792 تن

ZH 515 MA navid 335035 168 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,350 ریال

کمترین قیمت333889 ریال

بیشترین قیمت336666 ریال

تقاضا189 تن

ZR340r navid 366236 210 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه366,236 ریال

کمترین قیمت366236 ریال

بیشترین قیمت366236 ریال

تقاضا126 تن

پروژه‌های مقاوم‌سازی شرکت گاز تهران به کجا رسید؟

ZB 548R navid 426879 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,828 ریال

کمترین قیمت408899 ریال

بیشترین قیمت441333 ریال

تقاضا525 تن

ZR230-navid 359699 63

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه359,699 ریال

کمترین قیمت359699 ریال

بیشترین قیمت359699 ریال

تقاضا63 تن

ZR230-navid 359699 315 231

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه359,699 ریال

کمترین قیمت359699 ریال

بیشترین قیمت359699 ریال

تقاضا294 تن

332C navid 358828 210 105

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه358,828 ریال

کمترین قیمت358828 ریال

بیشترین قیمت358828 ریال

تقاضا147 تن

3869 2748 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 335801 600 600

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,862 ریال

کمترین قیمت335439 ریال

بیشترین قیمت337602 ریال

تقاضا936 تن

RPX 120L-jam 433933 330 264

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه433,933 ریال

کمترین قیمت433933 ریال

بیشترین قیمت433933 ریال

تقاضا264 تن

RG 1104 K-rejal 337663 218 218

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,862 ریال

کمترین قیمت336379 ریال

بیشترین قیمت338727 ریال

تقاضا326 تن

HP 525J maron 337543 1100 1100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,862 ریال

کمترین قیمت337083 ریال

بیشترین قیمت338009 ریال

تقاضا1320 تن

ZH 525J navid 337390 336 336

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه328,862 ریال

کمترین قیمت337009 ریال

بیشترین قیمت337999 ریال

تقاضا483 تن

2584 2518 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 368415 80 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه368,415 ریال

کمترین قیمت368415 ریال

بیشترین قیمت368415 ریال

تقاضا60 تن

80 60 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTB 40

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه335,850 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 336500 112 112

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا112 تن

152 112

منبع : wikiplast.ir
2021-09-06 20:52:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.