73.9 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 28 دی 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 468993 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه441,193 ریال

کمترین قیمت465500 ریال

بیشترین قیمت476999 ریال

تقاضا1065 تن

ABS157W2901-tabriz 564003 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه457,622 ریال

کمترین قیمت525777 ریال

بیشترین قیمت588999 ریال

تقاضا160 تن

N50-ghaed-basir 698438 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه441,193 ریال

کمترین قیمت687019 ریال

بیشترین قیمت701713 ریال

تقاضا410 تن

790 790 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 445291 423 363

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه445,291 ریال

کمترین قیمت445291 ریال

بیشترین قیمت445291 ریال

تقاضا363 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 445291 181 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه445,291 ریال

کمترین قیمت445291 ریال

بیشترین قیمت445291 ریال

تقاضا60 تن

1712-takhe-jamshid 429294 202

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه429,294 ریال

کمترین قیمت429294 ریال

بیشترین قیمت429294 ریال

تقاضا202 تن

1712-takhe-jamshid 429294 645 262

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه429,294 ریال

کمترین قیمت429294 ریال

بیشترین قیمت429294 ریال

تقاضا262 تن

1249 887 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LL 0209KJ 309074 308 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,074 ریال

کمترین قیمت309074 ریال

بیشترین قیمت309075 ریال

تقاضا363 تن

LLD 209 Tabriz 324088 308 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه307,900 ریال

کمترین قیمت322579 ریال

بیشترین قیمت326699 ریال

تقاضا1056 تن

LL 235F6 jam 311451 2508 2508

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه311,421 ریال

کمترین قیمت311421 ریال

بیشترین قیمت314422 ریال

تقاضا2750 تن

LLD 209 Arak 336249 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه307,900 ریال

کمترین قیمت332919 ریال

بیشترین قیمت342000 ریال

تقاضا2580 تن

22B02 Loresatan 307900 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه307,900 ریال

کمترین قیمت307900 ریال

بیشترین قیمت307900 ریال

تقاضا48 تن

22B02 Loresatan 307900 1512 1464

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه307,900 ریال

کمترین قیمت307900 ریال

بیشترین قیمت307900 ریال

تقاضا1608 تن

LL 22B01 KJ mahabad 310182 48 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,074 ریال

کمترین قیمت309074 ریال

بیشترین قیمت311289 ریال

تقاضا120 تن

LL 20BF5 314941 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه314,941 ریال

کمترین قیمت314941 ریال

بیشترین قیمت314941 ریال

تقاضا48 تن

LL 20BF5 314941 240 144

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه314,941 ریال

کمترین قیمت314941 ریال

بیشترین قیمت314941 ریال

تقاضا144 تن

6124 6076 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T Arya 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه343,517 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

1922T lale 343517 154 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه343,517 ریال

کمترین قیمت343517 ریال

بیشترین قیمت343517 ریال

تقاضا88 تن

242 66 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Hi500 278634 500 500
حتما بخوانید :
تغییرات هفتگی قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی تا 17 سپتامبر 2021

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه234,115 ریال

کمترین قیمت276299 ریال

بیشترین قیمت282329 ریال

تقاضا1920 تن

52518 Jam 249426 2409 2409

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه234,115 ریال

کمترین قیمت247789 ریال

بیشترین قیمت265689 ریال

تقاضا4059 تن

62N07UV Lorestan 254067 1080 1080

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه238,810 ریال

کمترین قیمت252999 ریال

بیشترین قیمت256789 ریال

تقاضا1896 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 238810 240 216

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه238,810 ریال

کمترین قیمت238810 ریال

بیشترین قیمت238810 ریال

تقاضا216 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 238810 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه238,810 ریال

کمترین قیمت238810 ریال

بیشترین قیمت238810 ریال

تقاضا24 تن

62N07UV miandoab 250581 696 696

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه238,810 ریال

کمترین قیمت249499 ریال

بیشترین قیمت252789 ریال

تقاضا1272 تن

52B18UV 246546 696 696

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه238,810 ریال

کمترین قیمت245999 ریال

بیشترین قیمت247999 ریال

تقاضا1080 تن

5621 5621 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 251014 210

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,014 ریال

کمترین قیمت251014 ریال

بیشترین قیمت251014 ریال

تقاضا210 تن

0035 Bandar 251014 1400 1170

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه251,014 ریال

کمترین قیمت251014 ریال

بیشترین قیمت251014 ریال

تقاضا1310 تن

Bl3 Bakhtar 251014 264

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,014 ریال

کمترین قیمت251014 ریال

بیشترین قیمت251014 ریال

تقاضا264 تن

Bl3 Bakhtar 251014 1728 1464

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,014 ریال

کمترین قیمت251014 ریال

بیشترین قیمت251014 ریال

تقاضا1560 تن

Bl3 Marun 251014 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,014 ریال

کمترین قیمت251014 ریال

بیشترین قیمت251014 ریال

تقاضا110 تن

Bl3 Marun 251014 1320 990

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,014 ریال

کمترین قیمت251014 ریال

بیشترین قیمت251014 ریال

تقاضا1056 تن

4448 4208 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 257551 1507 1243

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه257,551 ریال

کمترین قیمت257551 ریال

بیشترین قیمت257551 ریال

تقاضا1331 تن

3840 Tabriz 257551 143

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه257,551 ریال

کمترین قیمت257551 ریال

بیشترین قیمت257551 ریال

تقاضا143 تن

1507 1386 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EX3 AmirKabir 277165 1900 1900

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,599 ریال

کمترین قیمت276789 ریال

بیشترین قیمت278899 ریال

تقاضا2040 تن

CRP100B Jam 298248 1100 264

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه298,248 ریال

کمترین قیمت298248 ریال

بیشترین قیمت298248 ریال

تقاضا1012 تن

CRP100N jam 289252 143

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه289,252 ریال

کمترین قیمت289252 ریال

بیشترین قیمت289252 ریال

تقاضا143 تن

CRP100N jam 289252 2002 1023

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه289,252 ریال

کمترین قیمت289252 ریال

بیشترین قیمت289252 ریال

تقاضا1793 تن

5000S Jam 269908 220 143

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه269,908 ریال

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته سه‌شنبه 4 آبان 1400/ شماره 387

کمترین قیمت269908 ریال

بیشترین قیمت269908 ریال

تقاضا143 تن

5000S Jam 269908 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه269,908 ریال

کمترین قیمت269908 ریال

بیشترین قیمت269908 ریال

تقاضا44 تن

CRP100B Arak 297309 120

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه297,309 ریال

کمترین قیمت297309 ریال

بیشترین قیمت297309 ریال

تقاضا120 تن

CRP100B Arak 297309 1260 1080

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه297,309 ریال

کمترین قیمت297309 ریال

بیشترین قیمت297309 ریال

تقاضا1240 تن

6482 4717 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 260519 1606 726

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا858 تن

5110 Arya 260519 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا88 تن

3713 arya 272255 88 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه272,255 ریال

کمترین قیمت272255 ریال

بیشترین قیمت272255 ریال

تقاضا88 تن

EX5 AmirKabir 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا20 تن

F7000 Ilam 260519 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا22 تن

F7000 Ilam 260519 1628 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا176 تن

EX5 Jam 260519 440 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا132 تن

EX5 Marun 260519 1210 176

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا220 تن

EX5 Marun 260519 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا22 تن

F7000 Mehr 260519 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا66 تن

F7000 Mehr 260519 4004 1122

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه260,519 ریال

کمترین قیمت260519 ریال

بیشترین قیمت260519 ریال

تقاضا1298 تن

9476 2574 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 358646 2134 2134

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه292,589 ریال

کمترین قیمت352999 ریال

بیشترین قیمت370789 ریال

تقاضا3630 تن

PET-BG785 374475 1210 1210

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه286,571 ریال

کمترین قیمت372999 ریال

بیشترین قیمت376999 ریال

تقاضا2134 تن

PET-BG821 375904 1023 1023

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه307,205 ریال

کمترین قیمت374100 ریال

بیشترین قیمت379999 ریال

تقاضا1771 تن

PET-BG825 374705 330 330

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه298,034 ریال

کمترین قیمت371999 ریال

بیشترین قیمت376888 ریال

تقاضا616 تن

4697 4697 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 333512 1408 748

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت333512 ریال

بیشترین قیمت333512 ریال

تقاضا858 تن

حتما بخوانید :
نحوه تعیین تعرفه گاز مشترکان پرمصرف مشخص شد

LF 190 Arya – 2119 333512 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت333512 ریال

بیشترین قیمت333512 ریال

تقاضا44 تن

LFI 2047A 340642 66 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه337,032 ریال

کمترین قیمت340340 ریال

بیشترین قیمت341169 ریال

تقاضا88 تن

2420h 330512 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه330,512 ریال

کمترین قیمت330512 ریال

بیشترین قیمت330512 ریال

تقاضا20 تن

2420h 330512 1000 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,512 ریال

کمترین قیمت330512 ریال

بیشترین قیمت330512 ریال

تقاضا130 تن

0075 Bandar 350099 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت348898 ریال

بیشترین قیمت353509 ریال

تقاضا2140 تن

020 Bandar 336837 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت336000 ریال

بیشترین قیمت339998 ریال

تقاضا1180 تن

2420E02-kordestan 335109 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت334609 ریال

بیشترین قیمت336699 ریال

تقاضا624 تن

2420F8 Kordestan 333512 480 216

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت333512 ریال

بیشترین قیمت333512 ریال

تقاضا216 تن

2420F8 Kordestan 333512 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت333512 ریال

بیشترین قیمت333512 ریال

تقاضا24 تن

2426E02 334685 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه334,685 ریال

کمترین قیمت334685 ریال

بیشترین قیمت334685 ریال

تقاضا24 تن

2426E02 334685 240 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,685 ریال

کمترین قیمت334685 ریال

بیشترین قیمت334685 ریال

تقاضا48 تن

2102TX00-lale 333512 1210 484

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت333512 ریال

بیشترین قیمت333512 ریال

تقاضا506 تن

2102TX00-lale 333512 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,512 ریال

کمترین قیمت333512 ریال

بیشترین قیمت333512 ریال

تقاضا22 تن

2100lale 373190 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه356,858 ریال

کمترین قیمت370289 ریال

بیشترین قیمت377777 ریال

تقاضا198 تن

6794 4206 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 374881 110 110

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه362,615 ریال

کمترین قیمت372999 ریال

بیشترین قیمت376899 ریال

تقاضا195 تن

EPS 300 tabriz 392026 150 150

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,615 ریال

کمترین قیمت385689 ریال

بیشترین قیمت396999 ریال

تقاضا305 تن

260 260 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTC 342156 45

نوع قراردادنسیه (مچینگ)

قیمت پایه عرضه342,156 ریال

کمترین قیمت342156 ریال

بیشترین قیمت342156 ریال

تقاضا45 تن

Super Bright- TG641 271959 1540 1496

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه271,959 ریال

کمترین قیمت271959 ریال

بیشترین قیمت271959 ریال

تقاضا1672 تن

Super Bright- TG641 271959 44

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه271,959 ریال

کمترین قیمت271959 ریال

بیشترین قیمت271959 ریال

تقاضا44 تن

TG641 308343 1848 1848

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه261,701 ریال

کمترین قیمت296296 ریال

بیشترین قیمت310899 ریال

تقاضا2530 تن

TG645 316032 2310 2310

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه256,447 ریال

کمترین قیمت313999 ریال

بیشترین قیمت321482 ریال

تقاضا3652 تن

5698 5743

منبع : wikiplast.ir
2022-01-18 20:11:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.