70.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 30 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 516193 5

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه516,193 ریال

کمترین قیمت516193 ریال

بیشترین قیمت516193 ریال

تقاضا5 تن

ABS150 Tabriz 516193 555 245

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه516,193 ریال

کمترین قیمت516193 ریال

بیشترین قیمت516193 ریال

تقاضا245 تن

N50-ghaed-basir 531290 150 150

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه516,193 ریال

کمترین قیمت527519 ریال

بیشترین قیمت536999 ریال

تقاضا200 تن

705 400 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 427697 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه427,697 ریال

کمترین قیمت427697 ریال

بیشترین قیمت427697 ریال

تقاضا21 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 427697 168 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه427,697 ریال

کمترین قیمت427697 ریال

بیشترین قیمت427697 ریال

تقاضا147 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 427697 336 336

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه427,697 ریال

کمترین قیمت427697 ریال

بیشترین قیمت427697 ریال

تقاضا336 تن

1712-takhe-jamshid 413018 806 544

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه413,018 ریال

کمترین قیمت413018 ریال

بیشترین قیمت413018 ریال

تقاضا544 تن

1310 1048 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 298694 3410 3410

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه283,740 ریال

کمترین قیمت297899 ریال

بیشترین قیمت301899 ریال

تقاضا6204 تن

LL 235F6 jam 287023 396

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه287,023 ریال

کمترین قیمت287023 ریال

بیشترین قیمت287023 ریال

تقاضا396 تن

LL 235F6 jam 287023 880 484

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه287,023 ریال

کمترین قیمت287023 ریال

بیشترین قیمت287023 ریال

تقاضا495 تن

LLD 209 Arak 303374 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه283,740 ریال

کمترین قیمت302899 ریال

بیشترین قیمت310000 ریال

تقاضا2360 تن

LL 22B01 KJ mahabad 284834 336

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه284,834 ریال

کمترین قیمت284834 ریال

بیشترین قیمت284834 ریال

تقاضا336 تن

mahabad(پودر) 22B01 275228 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه275,228 ریال

کمترین قیمت275228 ریال

بیشترین قیمت275228 ریال

تقاضا10 تن

LL 22B01 KJ mahabad 284834 480 48

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,834 ریال

کمترین قیمت284834 ریال

بیشترین قیمت284834 ریال

تقاضا48 تن

22b03(پودر) 275228 1500 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,228 ریال

کمترین قیمت275228 ریال

بیشترین قیمت275228 ریال

تقاضا20 تن

mahabad(پودر) 22B01 275228 1500 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,228 ریال

کمترین قیمت275228 ریال

بیشترین قیمت275228 ریال

تقاضا20 تن

LLD 22B03 Mahabad 283741 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه283,740 ریال

کمترین قیمت283740 ریال

بیشترین قیمت283742 ریال

تقاضا264 تن

LLD 22b01 Mahabad 291444 480 480

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه283,740 ریال

کمترین قیمت289989 ریال

بیشترین قیمت293889 ریال

تقاضا696 تن

9490 6444 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 318574 154 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه318,574 ریال

کمترین قیمت318574 ریال

حتما بخوانید :
رادیو دکاموند شیمی | بسته شنبه 27 آذر 1400/ شماره 424

بیشترین قیمت318574 ریال

تقاضا132 تن

154 88 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر I4 Amir 222258 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه222,258 ریال

کمترین قیمت222258 ریال

بیشترین قیمت222258 ریال

تقاضا20 تن

I4 Amir 222258 300 60

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,258 ریال

کمترین قیمت222258 ریال

بیشترین قیمت222258 ریال

تقاضا60 تن

52518 پودر 720

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه215,590 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

52511 jam 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,258 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

52518 Jam 222258 760 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,258 ریال

کمترین قیمت222258 ریال

بیشترین قیمت222258 ریال

تقاضا60 تن

52518 Jam 226916 1749 1749

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,258 ریال

کمترین قیمت226199 ریال

بیشترین قیمت229889 ریال

تقاضا2134 تن

(پودر) 62N07 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه215,590 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

62N07UV Lorestan 226636 264

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه226,636 ریال

کمترین قیمت226636 ریال

بیشترین قیمت226636 ریال

تقاضا264 تن

62N07UV Lorestan 226636 720 432

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,636 ریال

کمترین قیمت226636 ریال

بیشترین قیمت226636 ریال

تقاضا576 تن

52B18UV 226636 504 24

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,636 ریال

کمترین قیمت226636 ریال

بیشترین قیمت226636 ریال

تقاضا48 تن

5297 2589 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 4265 226882 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,882 ریال

کمترین قیمت226882 ریال

بیشترین قیمت226882 ریال

تقاضا220 تن

0035 Bandar 247780 1200 1200

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,882 ریال

کمترین قیمت246899 ریال

بیشترین قیمت250666 ریال

تقاضا2980 تن

BL3 (پودر) bakhtar 220076 500 10

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه220,076 ریال

کمترین قیمت220076 ریال

بیشترین قیمت220076 ریال

تقاضا10 تن

Bl3 Bakhtar 235148 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,882 ریال

کمترین قیمت233920 ریال

بیشترین قیمت236898 ریال

تقاضا1560 تن

bl3 jam پودر 380

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه220,076 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Bl3 Jam 229852 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,882 ریال

کمترین قیمت229170 ریال

بیشترین قیمت230999 ریال

تقاضا528 تن

Bl3 Marun 226882 198

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه226,882 ریال

کمترین قیمت226882 ریال

بیشترین قیمت226882 ریال

تقاضا198 تن

Bl3 Marun 226882 1210 1012

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه226,882 ریال

کمترین قیمت226882 ریال

بیشترین قیمت226882 ریال

تقاضا1034 تن

4958 4088 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 237019 50 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه237,019 ریال

کمترین قیمت237019 ریال

بیشترین قیمت237019 ریال

تقاضا20 تن

3840 Tabriz 244350 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه244,350 ریال

کمترین قیمت244350 ریال

بیشترین قیمت244350 ریال

تقاضا22 تن

3840 Tabriz 244350 1309 946

نوع قراردادنقدی

حتما بخوانید :
پیش ثبت‌نام نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران از ۳۰ بهمن‌ماه آغاز می‌شود

قیمت پایه عرضه244,350 ریال

کمترین قیمت244350 ریال

بیشترین قیمت244350 ریال

تقاضا946 تن

1359 988 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 265930 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه249,976 ریال

کمترین قیمت263979 ریال

بیشترین قیمت268166 ریال

تقاضا594 تن

EX3 AmirKabir 264178 1800 1800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه258,458 ریال

کمترین قیمت263029 ریال

بیشترین قیمت266459 ریال

تقاضا2360 تن

CRP100 N پودر 257422 740 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,422 ریال

کمترین قیمت257422 ریال

بیشترین قیمت257422 ریال

تقاضا40 تن

CRP100B Jam 284780 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه284,780 ریال

کمترین قیمت284780 ریال

بیشترین قیمت284780 ریال

تقاضا110 تن

CRP100B Jam 284780 660 363

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه284,780 ریال

کمترین قیمت284780 ریال

بیشترین قیمت284780 ریال

تقاضا473 تن

5000S Jam 240508 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه240,508 ریال

کمترین قیمت240508 ریال

بیشترین قیمت240508 ریال

تقاضا110 تن

5000S Jam 240508 550 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه240,508 ریال

کمترین قیمت240508 ریال

بیشترین قیمت240508 ریال

تقاضا440 تن

CRP100B Arak 283904 80

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه283,904 ریال

کمترین قیمت283904 ریال

بیشترین قیمت283904 ریال

تقاضا80 تن

CRP100B Arak 283904 1100 1020

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه283,904 ریال

کمترین قیمت283904 ریال

بیشترین قیمت283904 ریال

تقاضا1080 تن

5070 4183 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 231753 1584 528

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا550 تن

3713 arya 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه242,697 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

EX5 AmirKabir 231753 40

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا40 تن

EX5 AmirKabir 231753 400 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا100 تن

bakhtar (پودر) EX5 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه224,800 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

EX5 Bakhtar 234479 72 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت232609 ریال

بیشترین قیمت235939 ریال

تقاضا96 تن

EX5 Jam 231753 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا66 تن

EX5 Jam 231753 220 33

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا77 تن

EX5 Marun 231753 198

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا198 تن

EX5 Marun 231753 1210 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت231753 ریال

بیشترین قیمت231753 ریال

تقاضا330 تن

F7000 Mehr 238659 3014 3014

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه231,753 ریال

کمترین قیمت237669 ریال

بیشترین قیمت241999 ریال

تقاضا3685 تن

7110 4359 پلی اتیلن ترفتالات بطری

حتما بخوانید :
تمرکز تامین سرمایه خلیج فارس، بر ارائه ابزارهای نوین مالی مبتنی بر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET- BG 841 272038 143 143

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه261,968 ریال

کمترین قیمت271002 ریال

بیشترین قیمت274589 ریال

تقاضا242 تن

PET-BG781 274394 1320 1320

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,692 ریال

کمترین قیمت268999 ریال

بیشترین قیمت280899 ریال

تقاضا2156 تن

PET-BG785 267515 1672 1672

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه242,695 ریال

کمترین قیمت265999 ریال

بیشترین قیمت270813 ریال

تقاضا2486 تن

PET-BG821 268457 2046 2046

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه259,827 ریال

کمترین قیمت265526 ریال

بیشترین قیمت270678 ریال

تقاضا2244 تن

5181 5181 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 309296 308

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت309296 ریال

بیشترین قیمت309296 ریال

تقاضا308 تن

LF 190 Arya – 2119 309296 1650 1320

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت309296 ریال

بیشترین قیمت309296 ریال

تقاضا1672 تن

0075 Bandar 334831 800 800

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت333338 ریال

بیشترین قیمت337449 ریال

تقاضا1830 تن

020 Bandar 319018 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت317708 ریال

بیشترین قیمت320888 ریال

تقاضا1740 تن

2420E02-kordestan 309296 144

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت309296 ریال

بیشترین قیمت309296 ریال

تقاضا144 تن

2420E02-kordestan 309296 1008 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت309296 ریال

بیشترین قیمت309296 ریال

تقاضا408 تن

2426E02 72

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه310,390 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

2102TX00-lale 309296 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت309296 ریال

بیشترین قیمت309296 ریال

تقاضا110 تن

2102TX00-lale 309296 1210 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه309,296 ریال

کمترین قیمت309296 ریال

بیشترین قیمت309296 ریال

تقاضا308 تن

2100lale 418015 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,946 ریال

کمترین قیمت410879 ریال

بیشترین قیمت425289 ریال

تقاضا242 تن

5850 4388 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 333839 145 145

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,839 ریال

کمترین قیمت333839 ریال

بیشترین قیمت333839 ریال

تقاضا145 تن

EPS 300 tabriz 333839 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,839 ریال

کمترین قیمت333839 ریال

بیشترین قیمت333839 ریال

تقاضا10 تن

EPS 300 tabriz 333839 120 55

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,839 ریال

کمترین قیمت333839 ریال

بیشترین قیمت333839 ریال

تقاضا65 تن

265 210 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 260118 396 396

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه234,225 ریال

کمترین قیمت250669 ریال

بیشترین قیمت265569 ریال

تقاضا528 تن

TG645 254769 2200 2200

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه221,047 ریال

کمترین قیمت245879 ریال

بیشترین قیمت256899 ریال

تقاضا2926 تن

Super Bright TG645 227423 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه227,423 ریال

کمترین قیمت227423 ریال

بیشترین قیمت227423 ریال

تقاضا2002 تن

4598 4598

منبع : wikiplast.ir
2021-09-21 20:45:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.