65.8 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 21 دی 1400

امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 450630 550 550

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه448,394 ریال

کمترین قیمت448450 ریال

بیشترین قیمت452999 ریال

تقاضا710 تن

ABS157W2901-tabriz 577031 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه464,863 ریال

کمترین قیمت570570 ریال

بیشترین قیمت590590 ریال

تقاضا170 تن

N50-ghaed-basir 683548 130 130

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه448,394 ریال

کمترین قیمت660660 ریال

بیشترین قیمت698699 ریال

تقاضا480 تن

790 790 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 450019 181 101

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه450,019 ریال

کمترین قیمت450019 ریال

بیشترین قیمت450019 ریال

تقاضا101 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 450019 423 363

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه450,019 ریال

کمترین قیمت450019 ریال

بیشترین قیمت450019 ریال

تقاضا363 تن

1712-takhe-jamshid 434053 645 242

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه434,053 ریال

کمترین قیمت434053 ریال

بیشترین قیمت434053 ریال

تقاضا242 تن

1249 706 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 312744 700

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا700 تن

LLD 209 Amir 312744 5200 4260

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا4490 تن

LL 0209KJ 308

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه313,920 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا110 تن

LLD 209 Tabriz 312744 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا22 تن

LLD 209 Tabriz 312744 704 253

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا451 تن

LL 235F6 jam 316273 550 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه316,273 ریال

کمترین قیمت316273 ریال

بیشترین قیمت316273 ریال

تقاضا176 تن

LLD 209 Arak 312744 1200 1140

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا1640 تن

LLD 209 Arak 312744 60

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا60 تن

22B02 Loresatan 312744 1344 528

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه312,744 ریال

کمترین قیمت312744 ریال

بیشترین قیمت312744 ریال

تقاضا600 تن

LL 20BF5 319802 480 168

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه319,802 ریال

کمترین قیمت319802 ریال

حتما بخوانید :
صنعت نفت جان می‌گیرد - دکاموند شیمی

بیشترین قیمت319802 ریال

تقاضا240 تن

9786 7219 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 344118 154 132

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه344,118 ریال

کمترین قیمت344118 ریال

بیشترین قیمت344118 ریال

تقاضا132 تن

154 132 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 52518 Jam 238626 3003 3003

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه234,308 ریال

کمترین قیمت237569 ریال

بیشترین قیمت244899 ریال

تقاضا3663 تن

62N07UV Lorestan 242427 1440 1440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,013 ریال

کمترین قیمت241888 ریال

بیشترین قیمت243579 ریال

تقاضا1584 تن

6040UV‎ Lorestan‎ 243808 240 240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,013 ریال

کمترین قیمت243409 ریال

بیشترین قیمت244579 ریال

تقاضا360 تن

52B18UV 239013 1008 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه239,013 ریال

کمترین قیمت239013 ریال

بیشترین قیمت239013 ریال

تقاضا504 تن

52B18UV 239013 48

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه239,013 ریال

کمترین قیمت239013 ریال

بیشترین قیمت239013 ریال

تقاضا48 تن

5691 5043 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Bl3 Bakhtar 251866 1728 1152

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,866 ریال

کمترین قیمت251866 ریال

بیشترین قیمت251866 ریال

تقاضا1272 تن

Bl3 Bakhtar 251866 96

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,866 ریال

کمترین قیمت251866 ریال

بیشترین قیمت251866 ریال

تقاضا96 تن

Bl3 Marun 251866 1210 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه251,866 ریال

کمترین قیمت251866 ریال

بیشترین قیمت251866 ریال

تقاضا594 تن

Bl3 Marun 251866 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه251,866 ریال

کمترین قیمت251866 ریال

بیشترین قیمت251866 ریال

تقاضا110 تن

2938 1688 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 257778 1507 1188

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه257,778 ریال

کمترین قیمت257778 ریال

بیشترین قیمت257778 ریال

تقاضا1188 تن

3840 Tabriz 257778 176

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه257,778 ریال

کمترین قیمت257778 ریال

بیشترین قیمت257778 ریال

تقاضا176 تن

1507 1364 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 281158 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه271,982 ریال

کمترین قیمت279899 ریال

بیشترین قیمت282001 ریال

تقاضا242 تن

EX3 AmirKabir 281768 1900 1900

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه275,570 ریال

کمترین قیمت280779 ریال

بیشترین قیمت284222 ریال

حتما بخوانید :
این ساعت هوشمند در 40 ساعت خود تخریب می شود | پژوهش

تقاضا2190 تن

CRP100B Jam 299215 1012 176

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه299,215 ریال

کمترین قیمت299215 ریال

بیشترین قیمت299215 ریال

تقاضا462 تن

CRP100B Arak 298274 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه298,274 ریال

کمترین قیمت298274 ریال

بیشترین قیمت298274 ریال

تقاضا20 تن

CRP100B Arak 298274 1260 1240

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه298,274 ریال

کمترین قیمت298274 ریال

بیشترین قیمت298274 ریال

تقاضا1240 تن

4282 3446 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 259277 1606 352

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا396 تن

EX5 AmirKabir 259277 500 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا40 تن

EX5 Jam 259277 660 121

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا187 تن

EX5 Jam 259277 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا88 تن

EX5 Marun 259277 1210 154

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا176 تن

F7000 Mehr 259277 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا44 تن

F7000 Mehr 259277 4004 1023

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه259,277 ریال

کمترین قیمت259277 ریال

بیشترین قیمت259277 ریال

تقاضا1089 تن

7980 1802 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 330619 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه291,386 ریال

کمترین قیمت328999 ریال

بیشترین قیمت331233 ریال

تقاضا2244 تن

PET-BG785 335916 1936 1936

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه285,393 ریال

کمترین قیمت334000 ریال

بیشترین قیمت338169 ریال

تقاضا3586 تن

PET-BG821 349802 990 990

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه305,941 ریال

کمترین قیمت348222 ریال

بیشترین قیمت350849 ریال

تقاضا1936 تن

PET-BG825 336106 440 440

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه296,808 ریال

کمترین قیمت334758 ریال

بیشترین قیمت336999 ریال

تقاضا748 تن

PET-BG731 323412 286 286

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه288,817 ریال

کمترین قیمت320999 ریال

بیشترین قیمت325789 ریال

تقاضا440 تن

PET- BG 841 342063 22 22

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه308,510 ریال

کمترین قیمت341999 ریال

بیشترین قیمت342127 ریال

تقاضا88 تن

4686 4686 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 334095 22
حتما بخوانید :
علاقه‌مندان به کار در صنعت نفت منتظر برگزاری آزمون استخدامی باشند

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت334095 ریال

بیشترین قیمت334095 ریال

تقاضا22 تن

LF 190 Arya – 2119 334095 1408 484

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت334095 ریال

بیشترین قیمت334095 ریال

تقاضا660 تن

2420h 331095 60

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه331,095 ریال

کمترین قیمت331095 ریال

بیشترین قیمت331095 ریال

تقاضا60 تن

2420h 331095 1000 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه331,095 ریال

کمترین قیمت331095 ریال

بیشترین قیمت331095 ریال

تقاضا130 تن

2420d 350800 500 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه350,800 ریال

کمترین قیمت350800 ریال

بیشترین قیمت350800 ریال

تقاضا180 تن

0075 Bandar 339733 1000 1000

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت338600 ریال

بیشترین قیمت350000 ریال

تقاضا1220 تن

020 Bandar 334095 110

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت334095 ریال

بیشترین قیمت334095 ریال

تقاضا110 تن

020 Bandar 334095 1000 790

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت334095 ریال

بیشترین قیمت334095 ریال

تقاضا810 تن

2420E02-kordestan 334095 1200 288

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت334095 ریال

بیشترین قیمت334095 ریال

تقاضا336 تن

2102TX00-lale 334095 1210 176

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه334,095 ریال

کمترین قیمت334095 ریال

بیشترین قیمت334095 ریال

تقاضا242 تن

2100lale 373979 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه357,482 ریال

کمترین قیمت363899 ریال

بیشترین قیمت377860 ریال

تقاضا220 تن

7428 3270 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 357303 130 130

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه356,447 ریال

کمترین قیمت356447 ریال

بیشترین قیمت365448 ریال

تقاضا135 تن

EPS 300 tabriz 384890 150 150

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه356,447 ریال

کمترین قیمت361559 ریال

بیشترین قیمت416549 ریال

تقاضا270 تن

280 280 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 275184 1518 1518

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه272,627 ریال

کمترین قیمت274000 ریال

بیشترین قیمت276789 ریال

تقاضا1848 تن

TG641 305604 1012 1012

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه262,344 ریال

کمترین قیمت301999 ریال

بیشترین قیمت315879 ریال

تقاضا1980 تن

TG645 293172 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه257,077 ریال

کمترین قیمت292999 ریال

بیشترین قیمت294213 ریال

تقاضا3542 تن

Super Bright TG645 264601 1166 1166

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه264,601 ریال

کمترین قیمت264601 ریال

بیشترین قیمت264602 ریال

تقاضا1188 تن

5698 5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-11 19:49:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.