65.3 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 22 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر E6834 arvand 497711 451 451

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه497,711 ریال

کمترین قیمت497711 ریال

بیشترین قیمت497712 ریال

تقاضا462 تن

PVC S65 Arvand 362573 20

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,573 ریال

کمترین قیمت362573 ریال

بیشترین قیمت362573 ریال

تقاضا20 تن

PVC S65 Arvand 362573 3300 1410

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه362,573 ریال

کمترین قیمت362573 ریال

بیشترین قیمت362573 ریال

تقاضا1650 تن

PVC S65 Bandar 362573 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه362,573 ریال

کمترین قیمت362573 ریال

بیشترین قیمت362573 ریال

تقاضا22 تن

PVC S65 Bandar 362573 3982 3542

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,573 ریال

کمترین قیمت362573 ریال

بیشترین قیمت362573 ریال

تقاضا3850 تن

PVC S65 Ghadir 362573 1920 760

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه362,573 ریال

کمترین قیمت362573 ریال

بیشترین قیمت362573 ریال

تقاضا860 تن

9653 6205 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Jam 330068 72

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا72 تن

552R Jam 330068 1872 312

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا360 تن

510L Jam 347435 432 432

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت345999 ریال

بیشترین قیمت348888 ریال

تقاضا1080 تن

SF 060 polynar 344191 1060 1060

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت342000 ریال

بیشترین قیمت346813 ریال

تقاضا1660 تن

RG 1102XL Rejal 331667 1131 1131

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت331000 ریال

بیشترین قیمت333333 ریال

تقاضا1240 تن

RG 1102 XK Rejal 342705 957 957
راه‌اندازی تجهیزی کاربردی در آزمایشگاه لاوان

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت341289 ریال

بیشترین قیمت343666 ریال

تقاضا1392 تن

Z30s Ar 330068 300 120

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا140 تن

552R Maroun 330068 88

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا88 تن

552R Maroun 330068 990 572

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا704 تن

Z30S Marun 338802 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت338666 ریال

بیشترین قیمت338899 ریال

تقاضا330 تن

Z30G Marun 330068 1650 66

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا66 تن

552R Navid 330068 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا42 تن

552R Navid 330068 420 252

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت330068 ریال

بیشترین قیمت330068 ریال

تقاضا252 تن

510L Navid 340813 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت340000 ریال

بیشترین قیمت341500 ریال

تقاضا483 تن

ZH 550J navid 339437 315 315

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه330,068 ریال

کمترین قیمت338500 ریال

بیشترین قیمت340699 ریال

تقاضا441 تن

9552 5844 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 440G jam 338691 220 220

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,691 ریال

کمترین قیمت338691 ریال

بیشترین قیمت338691 ریال

تقاضا220 تن

440L jam 343334 330 330

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,691 ریال

کمترین قیمت342899 ریال

بیشترین قیمت344789 ریال

تقاضا396 تن

548R jam 427022 660 660
رهبران بزرگ و موفق، چگونه ارتباطات مؤثر برقرار می کنند؟

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,691 ریال

کمترین قیمت420780 ریال

بیشترین قیمت431678 ریال

تقاضا1892 تن

EPX-3130UV jam 353926 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه353,926 ریال

کمترین قیمت353926 ریال

بیشترین قیمت353926 ریال

تقاضا110 تن

PNR 340R 100

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,750 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

PNR 230c polynar 374604 84 21

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,604 ریال

کمترین قیمت374604 ریال

بیشترین قیمت374604 ریال

تقاضا21 تن

MR230 374604 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه374,604 ریال

کمترین قیمت374604 ریال

بیشترین قیمت374604 ریال

تقاضا22 تن

MR230 374604 506 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,604 ریال

کمترین قیمت374604 ریال

بیشترین قیمت374604 ریال

تقاضا220 تن

ZH 515 MA navid 343930 126 126

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه341,836 ریال

کمترین قیمت341906 ریال

بیشترین قیمت345889 ریال

تقاضا147 تن

ZR340r navid 362486 147 147

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه351,750 ریال

کمترین قیمت361859 ریال

بیشترین قیمت363889 ریال

تقاضا231 تن

ZB 548R navid 352171 210 210

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه338,691 ریال

کمترین قیمت349109 ریال

بیشترین قیمت357777 ریال

تقاضا252 تن

ZR230-navid 374604 210 84

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه374,604 ریال

کمترین قیمت374604 ریال

بیشترین قیمت374604 ریال

تقاضا105 تن

332C navid 362197 210 42

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه362,197 ریال

کمترین قیمت362197 ریال

بیشترین قیمت362197 ریال

تقاضا63 تن

ZB 445L-navid 353926 63 63

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه353,926 ریال

کمترین قیمت353926 ریال

بیشترین قیمت353926 ریال

تقاضا63 تن

2976 2145 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HP525j jam 333130 24

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

زنگنه: نه برای «زنده باد» کار کردم نه «مرده باد»

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333130 ریال

تقاضا24 تن

HP525j jam 333130 600 552

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333130 ریال

تقاضا552 تن

RPX 120L-jam 439565 330 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه439,565 ریال

کمترین قیمت439565 ریال

بیشترین قیمت439565 ریال

تقاضا110 تن

RG 1104 K-rejal 333130 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333130 ریال

تقاضا22 تن

RG 1104 K-rejal 333130 261 239

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333130 ریال

تقاضا239 تن

HP 525J maron 333131 1078 1078

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333131 ریال

تقاضا1144 تن

ZH 525J navid 333130 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333130 ریال

تقاضا21 تن

ZH 525J navid 333130 504 483

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه333,130 ریال

کمترین قیمت333130 ریال

بیشترین قیمت333130 ریال

تقاضا483 تن

2773 2529 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ARP801 20

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه371,339 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTB 328906 100 100

نوع قراردادنسیه

قیمت پایه عرضه323,040 ریال

کمترین قیمت325059 ریال

بیشترین قیمت331066 ریال

تقاضا300 تن

نخ پلی استر 48F280DTA 336500 240 80

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه336,500 ریال

کمترین قیمت336500 ریال

بیشترین قیمت336500 ریال

تقاضا80 تن

نخ پلی استر 48F180DTA 348550 80 16

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه348,550 ریال

کمترین قیمت348550 ریال

بیشترین قیمت348550 ریال

تقاضا16 تن

420 196

منبع : wikiplast.ir
2021-09-13 19:58:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.