57 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه شنبه 16 شهریور 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 523468 555 350

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه523,468 ریال

کمترین قیمت523468 ریال

بیشترین قیمت523468 ریال

تقاضا370 تن

ABS150 Tabriz 523468 10

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه523,468 ریال

کمترین قیمت523468 ریال

بیشترین قیمت523468 ریال

تقاضا10 تن

N50-ghaed-basir 523468 300 300

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه523,468 ریال

کمترین قیمت523468 ریال

بیشترین قیمت523468 ریال

تقاضا300 تن

855 660 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 453799 403 403

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه453,799 ریال

کمترین قیمت453799 ریال

بیشترین قیمت453799 ریال

تقاضا403 تن

SBR-1502 Bandar بندر امام 460984 202 202

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه453,799 ریال

کمترین قیمت458899 ریال

بیشترین قیمت465899 ریال

تقاضا242 تن

1712-takhe-jamshid 439732 806 806

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه439,732 ریال

کمترین قیمت439732 ریال

بیشترین قیمت439732 ریال

تقاضا806 تن

1411 1411 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 276671 484

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا484 تن

LLD 209 Amir 276671 6600 3696

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا4136 تن

LLD 209 Tabriz 276671 99 77

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا88 تن

LL 235F6 jam 279939 440 22

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه279,939 ریال

کمترین قیمت279939 ریال

بیشترین قیمت279939 ریال

تقاضا44 تن

LLD 209 Arak 276671 60

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا60 تن

LLD 209 Arak 276671 1320 720

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا980 تن

mahabad(پودر) 22B01 1500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه268,371 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

22b03(پودر) 268371 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه268,371 ریال

کمترین قیمت268371 ریال

بیشترین قیمت268371 ریال

تقاضا20 تن

LL 22B01 KJ mahabad 277760 168 24

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه277,760 ریال

کمترین قیمت277760 ریال

بیشترین قیمت277760 ریال

تقاضا24 تن

22b03(پودر) 268371 1500 40

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه268,371 ریال

کمترین قیمت268371 ریال

بیشترین قیمت268371 ریال

تقاضا40 تن

LLD 22b02 Mahabad 276671 720 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا624 تن

LLD 22b02 Mahabad 276671 120

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه276,671 ریال

کمترین قیمت276671 ریال

بیشترین قیمت276671 ریال

تقاضا120 تن

12347 5767 پلی اتیلن سبک تزریقی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 12 مرداد 1400
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 1922T lale 304552 154 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه304,552 ریال

کمترین قیمت304552 ریال

بیشترین قیمت304552 ریال

تقاضا110 تن

154 88 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر I4 Amir 213046 300 290

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه213,046 ریال

کمترین قیمت213046 ریال

بیشترین قیمت213046 ریال

تقاضا290 تن

5030EA tabriz 228134 44 44

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه219,587 ریال

کمترین قیمت226079 ریال

بیشترین قیمت230579 ریال

تقاضا77 تن

5030SA tabriz 277425 99 99

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه221,568 ریال

کمترین قیمت265700 ریال

بیشترین قیمت265700 ریال

تقاضا363 تن

52518 Jam 213046 2508 1969

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه213,046 ریال

کمترین قیمت213046 ریال

بیشترین قیمت213046 ریال

تقاضا2079 تن

52518 Jam 213046 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه213,046 ریال

کمترین قیمت213046 ریال

بیشترین قیمت213046 ریال

تقاضا22 تن

(پودر) 62N07 500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه206,655 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

62N07UV Lorestan 217404 720 528

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه217,404 ریال

کمترین قیمت217404 ریال

بیشترین قیمت217404 ریال

تقاضا528 تن

52B18UV 504

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه217,404 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

4675 2952 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 150

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,361 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

0035 Bandar 225052 1500 1500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,361 ریال

کمترین قیمت224099 ریال

بیشترین قیمت231699 ریال

تقاضا1730 تن

BL3 (پودر) bakhtar 1500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه215,690 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

Bl3 Bakhtar 225284 1008 1008

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,361 ریال

کمترین قیمت224489 ریال

بیشترین قیمت226789 ریال

تقاضا1392 تن

Bl3 Jam 224681 440 440

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,361 ریال

کمترین قیمت223369 ریال

بیشترین قیمت226666 ریال

تقاضا561 تن

Bl3 Marun 222361 110

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه222,361 ریال

کمترین قیمت222361 ریال

بیشترین قیمت222361 ریال

تقاضا110 تن

Bl3 Marun 222361 1210 968

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه222,361 ریال

کمترین قیمت222361 ریال

بیشترین قیمت222361 ریال

تقاضا990 تن

5808 4026 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 50

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه227,508 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

3840 Tabriz 234544 2002 781

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه234,544 ریال

کمترین قیمت234544 ریال

بیشترین قیمت234544 ریال

تقاضا781 تن

2052 781 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 257445 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه248,835 ریال

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی+ جدول قیمت ها

کمترین قیمت257239 ریال

بیشترین قیمت258258 ریال

تقاضا220 تن

EX3 AmirKabir 257006 80

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه257,006 ریال

کمترین قیمت257006 ریال

بیشترین قیمت257006 ریال

تقاضا80 تن

EX3 AmirKabir 257006 1800 1280

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه257,006 ریال

کمترین قیمت257006 ریال

بیشترین قیمت257006 ریال

تقاضا1470 تن

CRP100N jam 263893 132

نوع قراردادسلف (مچینگ)

قیمت پایه عرضه263,893 ریال

کمترین قیمت263893 ریال

بیشترین قیمت263893 ریال

تقاضا132 تن

CRP100N jam 263893 2508 1430

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه263,893 ریال

کمترین قیمت263893 ریال

بیشترین قیمت263893 ریال

تقاضا1606 تن

CRP100B Arak 282608 1700 1020

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه282,608 ریال

کمترین قیمت282608 ریال

بیشترین قیمت282608 ریال

تقاضا1040 تن

6118 4052 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 5110 Arya 225302 2002 286

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا550 تن

3713 arya 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه236,197 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا22 تن

bakhtar (پودر) EX5 1500

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه218,543 ریال

کمترین قیمت0 ریال

بیشترین قیمت0 ریال

تقاضا0 تن

EX5 Bakhtar 225302 144 24

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا24 تن

EX5 Jam 225302 550 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا154 تن

EX5 Marun 225302 1210 88

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا154 تن

EX5 Marun 225302 22

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا22 تن

F7000 Mehr 225302 253

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا253 تن

F7000 Mehr 225302 3014 1936

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه225,302 ریال

کمترین قیمت225302 ریال

بیشترین قیمت225302 ریال

تقاضا2024 تن

8530 2719 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر PET-BG781 254740 1760 1760

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه247,015 ریال

کمترین قیمت253429 ریال

بیشترین قیمت257939 ریال

تقاضا2288 تن

PET-BG785 250663 1760 1760

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه242,032 ریال

کمترین قیمت247159 ریال

بیشترین قیمت270111 ریال

تقاضا2178 تن

PET-BG821 267968 1672 1166

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه259,117 ریال

کمترین قیمت261777 ریال

بیشترین قیمت277299 ریال

تقاضا1870 تن

5192 4686 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر LFI 2047A 298950 396 22

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه298,950 ریال

کمترین قیمت298950 ریال

بیشترین قیمت298950 ریال

تقاضا22 تن

LF 190 Arya – 2119 295682 2002 484

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

تولید پلی‌پروپیلن روسیه افزایش یافت

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا660 تن

LF 190 Arya – 2119 295682 44

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا44 تن

0075 Bandar 297602 70 70

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت296920 ریال

بیشترین قیمت298890 ریال

تقاضا80 تن

0075 Bandar 319495 800 800

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت317899 ریال

بیشترین قیمت325699 ریال

تقاضا1560 تن

020 Bandar 295682 70

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا70 تن

020 Bandar 295682 1000 930

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا1050 تن

2420E02-kordestan 295682 1440 264

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا336 تن

2102TX00-lale 295682 66

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا66 تن

2102TX00-lale 295682 1738 616

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه295,682 ریال

کمترین قیمت295682 ریال

بیشترین قیمت295682 ریال

تقاضا638 تن

2100lale 437587 110 110

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه316,380 ریال

کمترین قیمت431980 ریال

بیشترین قیمت444448 ریال

تقاضا308 تن

7556 3476 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر 552R Arak 324099 20

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه324,099 ریال

کمترین قیمت324099 ریال

بیشترین قیمت324099 ریال

تقاضا20 تن

20 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر ZR340r navid 366236 42

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه366,236 ریال

کمترین قیمت366236 ریال

بیشترین قیمت366236 ریال

تقاضا42 تن

332C navid 358828 21

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه358,828 ریال

کمترین قیمت358828 ریال

بیشترین قیمت358828 ریال

تقاضا21 تن

63 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 323736 110 95

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه323,736 ریال

کمترین قیمت323736 ریال

بیشترین قیمت323736 ریال

تقاضا95 تن

EPS 200 tabriz 323736 15

نوع قراردادنقدی (مچینگ)

قیمت پایه عرضه323,736 ریال

کمترین قیمت323736 ریال

بیشترین قیمت323736 ریال

تقاضا15 تن

EPS 300 tabriz 323736 120 70

نوع قراردادنقدی

قیمت پایه عرضه323,736 ریال

کمترین قیمت323736 ریال

بیشترین قیمت323736 ریال

تقاضا70 تن

230 180 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر TG641 252373 1496 1496

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه226,793 ریال

کمترین قیمت243500 ریال

بیشترین قیمت255169 ریال

تقاضا1848 تن

TG645 257956 2002 2002

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه222,304 ریال

کمترین قیمت254921 ریال

بیشترین قیمت265579 ریال

تقاضا2860 تن

Super Bright TG645 228717 1298 1298

نوع قراردادسلف

قیمت پایه عرضه228,717 ریال

کمترین قیمت228717 ریال

بیشترین قیمت228717 ریال

تقاضا1298 تن

4796 4796

منبع : wikiplast.ir
2021-09-07 20:03:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.