نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 21 دی 1400

امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 448,394 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

ABS157W2901-tabriz 464,863 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 448,394 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

790 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 450,019 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 450,019 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 434,053 512

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

992 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 312,744 520 4680

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

LL 0209KJ 313,920 308

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 312,744 704

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 316,273 550 660

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 312,744 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

22B02 Loresatan 312,744 672 672

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

LL 20BF5 319,802 240 240
حتما بخوانید :
درس های موفقیت برای کارفرمایان از نظر بیل گیتس

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

4194 6252 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 344,118 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 52518 Jam 234,308 1012 1991

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 239,013 720 720

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 239,013 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 239,013 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2356 3335 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Bl3 Bakhtar 251,866 864 864

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 251,866 1210 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2074 1370 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 257,778 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

1507 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 271,982 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 275,570 200 1700

نوع بسته بندی کیسه

حتما بخوانید :
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: منتظر خارجی‌ها نمی‌مانیم

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 299,215 1012 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 298,274 1260

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2582 3196 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 259,277 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 259,277 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 259,277 330 330

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 259,277 1210 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 259,277 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

7650 836 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 291,386 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 285,393 1936

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 305,941 990

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 296,808 440

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG731 288,817 286

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

PET- BG 841 308,510 22

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

4686 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

حتما بخوانید :
67.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 28 تیر 1400
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 334,095 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 331,095 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2420d 350,800 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 334,095 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/02

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 334,095 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/02

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 334,095 600 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 334,095 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 357,482 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

6828 600 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 356,447 130

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/02

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 356,447 150

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

280 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 272,627 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 262,344 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 257,077 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 264,601 1166

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/19

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-10 19:56:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.