نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 20 دی 1400

امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PVC S65 Arvand 362,791 800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 362,791 990

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

E6834 arvand 433,488 22 176

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 362,791 2706

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 362,791 800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 362,791 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/17

محل تحویل انبار کارخانه

6318 176 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 333,337 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

510L Jam 333,337 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 333,337 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 333,337 1020

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 333,337 522

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 333,337 348

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 333,337 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
برنامه عرضه ها در هفته مقارن با 28 صفر اعلام شد

Z30s Ar 333,337 180

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 333,337 880

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 333,337 1100

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 333,337 264

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 333,337 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

HP 500J 333,337 66

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 333,337 714

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 333,337 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 333,337 294

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

9558 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440G jam 348,513 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/14

محل تحویل انبار کارخانه

RP340 jam 356,865 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

RPX-345S jam 356,865 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 382,746 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 348,042 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 382,746 210
حتما بخوانید :
گرانول پلی پروپیلن (پ.پ) شیمیایی MR230؛ مشخصات و کاربردها

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 373,452 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 386,865 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 345,689 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 500M 333,337 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

2237 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HP525j jam 336,278 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 336,278 174

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

HP 525J maron 336,278 66

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 336,278 714

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/26

محل تحویل انبار کارخانه

1554 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F180DTA 381,650 32

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTA 359,870 176

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTB 345,457 30

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F280DTC 331,656 105

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTB 345,293 16
حتما بخوانید :
ملاک‌های تعیین صادرکنندگان نمونه تغییر می‌کند

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD250D48FAA 392,763 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر SD485D96FAA 391,214 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 449,755 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

459

منبع : wikiplast.ir
2022-01-09 19:37:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.