نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 14 دی 1400

امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 448,644 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

ABS157W2901-tabriz 464,923 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 448,644 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

790 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 457,983 144

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/20

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 457,983 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/20

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 442,458 640

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

1120 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 317,844 550 2860

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/28

محل تحویل انبار کارخانه

LL 0209KJ 319,006 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 317,844 803

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 321,332 550 660

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) LLD 209 arak 308,309 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

22B02 Loresatan 317,844 600 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 317,844 360 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

3869 4360 پلی اتیلن سبک تزریقی

حتما بخوانید :
نقش گاز طبیعی در گذار به انرژی پاک
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T Arya 338,218 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

1922T lale 338,218 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

264 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 6040UA-tabriz 218,307 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 232,235 1012 1991

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 236,886 624 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 236,886 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 236,886 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 236,886 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2490 3335 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 0035 Bandar 249,880 1400

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/13

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 249,880 864 864

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 249,880 220 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 249,880 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

3694 974 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 255,471 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
همه نکات مهم درباره «خاتمه قرارداد کار»

1507 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 270,228 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 274,763 400 1500

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 301,449 1012 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 300,518 1260

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2782 2996 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 256,856 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 256,856 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 256,856 110 110

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 256,856 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 256,856 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

7546 110 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 281,601 1364

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 275,809 1870

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 295,668 1056

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 286,842 264

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG731 279,119 154

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
طوفان آیدا 16 درصد ظرفیت تولید اتیلن آمریکا را غیرعملیاتی کرد

4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 328,367 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 325,367 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2420d 344,785 500

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 328,367 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 328,367 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 328,367 480 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 328,367 264

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 328,367 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 351,352 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

6882 480 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 347,087 130

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/25

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 347,087 160

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/10/19

محل تحویل انبار کارخانه

290 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر TG 670S 259,397 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright- TG641 260,469 1166

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 245,748 2442

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 252,871 572

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/11/12

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2022-01-03 19:28:00

هیچ داده ای یافت نشد
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.