نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 23 آذر 1400

امتیاز دهید

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 458,770 780

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

ABS157W2901-tabriz 474,564 150

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 458,770 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

1060 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 452,499 288

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/04

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 452,499 112

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/04

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 437,593 640

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

1040 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 312,398 50 450

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LL 0209KJ 313,526 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Tabriz 312,398 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 315,782 440 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 312,398 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 312,398 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 312,398 120

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

حتما بخوانید :
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 312,398 240

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b01 Mahabad 312,398 240

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 312,398 192 192

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

3898 1192 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 333,041 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 52518 Jam 228,206 1012 1298

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 232,719 480 480

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 232,719 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 232,719 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

2116 1898 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HBM 5510 243,352 198

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 243,352 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/04

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 243,352 768 768

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 243,352 220 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
سود 2 میلیارد دلاری سابک در سه ماه سوم 2021

Bl3 Marun 243,352 1210 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

3696 2198 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840 Tabriz 250,924 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

1507 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 271,218 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 274,490 500 2000

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 301,172 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 300,269 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

2470 3848 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 250,008 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 250,008 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 250,008 550 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 250,008 4004

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

6578 550 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 273,228 1012

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 267,608 2002

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
اوجی: مشترکین پرمصرف گاز مشمول جریمه می‌شوند

PET-BG821 286,876 1606

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG735 265,200 88

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

4708 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 323,341 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 320,341 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 323,341 800

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/04

محل تحویل انبار کارخانه

020 Bandar 323,341 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/08

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 323,341 504 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 323,341 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 345,975 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/14

محل تحویل انبار کارخانه

6054 504 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 336,202 130

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/07

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 336,202 250

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/28

محل تحویل انبار کارخانه

380 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 252,724 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 243,279 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 238,441 2662

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/10/21

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2021-12-13 18:36:00

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم تر از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم محصولاتمون را به شما معرفی کنیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.