نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 2 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ABS150 Tabriz 490,999 555

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

N50-ghaed-basir 490,999 130

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

685 استایرن بوتادین رابر ( SBR)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر SBR-1502 Bandar بندر امام 446,596 288

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

SBR-1502 Bandar بندر امام 446,596 112

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

1712-takhe-jamshid 431,885 640

نوع بسته بندی پالت فلزی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

1040 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LLD 209 Amir 322,519 340 3060

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

LL 235F6 jam 325,859 440 550

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) LLD 209 arak 312,843 200

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 209 Arak 322,519 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

LL 22B01 KJ mahabad 323,632 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22B03 Mahabad 322,519 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

LLD 22b02 Mahabad 322,519 528 528

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2848 4378 پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 1922T lale 338,674 154

نوع بسته بندی پالت چوبی

بهره برداری از تکامل برای اکتشاف در فضای شیمیایی نوید کشف دارو را می دهد | پژوهش

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

154 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5030SA tabriz 242,228 66

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

52518 Jam 232,912 1012 1496

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 237,366 312

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

62N07UV Lorestan 237,366 408

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

6040UV‎ Lorestan‎ 237,366 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

54B04UV lorestan 237,366 120 120

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

52B18UV 237,366 504

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2542 1736 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HBM 5510 246,524 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 246,524 1300

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/21

محل تحویل انبار کارخانه

0035 Bandar 246,524 80

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Bakhtar 246,524 768 768

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Jam 246,524 110 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

Bl3 Marun 246,524 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

3688 988 پلی اتیلن سنگین دورانی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 3840(پودر)-tabriz 248,120 50

نوع بسته بندی جامبوبگ

شیشه تا شده به اشکال پیچیده اریگامی | پژوهش

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

3840 Tabriz 255,794 1507

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

1557 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر HEX 4460 (PE80) 277,924 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

EX3 AmirKabir 283,547 200 1800

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Jam 307,598 660 1848

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/16

محل تحویل انبار کارخانه

CRP100B Arak 306,708 1200

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2170 3648 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 5110 Arya 256,044 1408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 AmirKabir 256,044 500

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Ilam 256,044 616

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Jam 256,044 110 220

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 256,044 220

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

EX5 Marun 256,044 990

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

F7000 Mehr 256,044 1606

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

5450 220 پلی اتیلن ترفتالات بطری

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر PET-BG781 293,083 1001

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG785 287,055 1364

نوع بسته بندی جامبوبگ

ظرفیت‌های بالقوه صنعت پتروشیمی در کشور را باید به فعل رساند

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG821 307,723 1496

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

PET-BG825 298,537 836

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

4697 پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر LF 190 Arya – 2119 328,810 1320

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2420h 325,810 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

0075 Bandar 328,810 1000

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/21

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 328,810 336 336

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2420E02-kordestan 328,810 360

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2102TX00-lale 328,810 1210

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

2100lale 351,827 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

5446 336 پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر EPS 200 tabriz 337,941 110

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/20

محل تحویل انبار کارخانه

EPS 300 tabriz 337,941 140

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/09/07

محل تحویل انبار کارخانه

250 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر Super Bright- TG641 259,199 1232

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

TG641 249,512 1518

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

TG645 244,550 2508

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

Super Bright TG645 251,638 440

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/09/30

محل تحویل انبار کارخانه

5698

منبع : wikiplast.ir
2021-11-22 20:25:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.