نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 26 مهر 1400

امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 528,636 22 429

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 424,450 2508

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 424,450 700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 424,450 2508

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/11

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 424,450 1700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/23

محل تحویل انبار کارخانه

7438 429 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 371,224 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل تهران

510L Jam 371,224 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

550J Jam 371,224 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/15

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 371,224 960

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 371,224 870

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 371,224 135

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 371,224 54

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 XK Rejal 371,224 435

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

حتما بخوانید :
عقب‌نشینی دلا‌ر با دو سیگنال

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 371,224 800

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 371,224 300

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

510L Arak 371,224 40

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 371,224 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 371,224 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 371,224 1056

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

V 30S 371,224 836

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 371,224 286

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 371,224 252

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 371,224 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 371,224 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

11912 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440G jam 382,339 110

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل تهران

440L jam 382,339 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل تهران

548R jam 382,339 550

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

حتما بخوانید :
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد+ تصویر حکم

EPX-3130UV jam 395,231 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 382,339 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 340R 378,448 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 230c polynar 402,900 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

RP340R maron 378,448 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 402,900 792

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) ZB 332C 394,155 36

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

(پودر) ZB 548R 370,869 27

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 382,339 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 378,448 147

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 382,339 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZR 348T 378,448 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 402,900 126

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 406,346 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 445L-navid 395,231 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZRCT230C navid 411,792 42

نوع بسته بندی جامبوبگ

حتما بخوانید :
پیام تسلیت وزیر نفت به بهزاد محمدی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

3314 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 492,763 550

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

HP525j jam 373,447 600

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/22

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 373,447 522

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/11

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1104 K-rejal 373,447 152

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 373,447 609

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

2433 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ARP801 400,678 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTC 328,412 60

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTA 377,658 57

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTB 349,229 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

137

منبع : wikiplast.ir
2021-10-17 21:04:00

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:
کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناس فروش 1 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 2 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 4 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

کارشناس فروش 3 - دکاموند شیمی

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم تر از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم محصولاتمون را به شما معرفی کنیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.