نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 19 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

پی وی سی – ( PVC)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر E6834 arvand 524,949 22 429

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/03

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 408,292 2508

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Arvand 408,292 800

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/05

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Bandar 408,292 2310

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/01

محل تحویل انبار کارخانه

PVC S65 Ghadir 408,292 1700

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/16

محل تحویل انبار کارخانه

7340 429 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 552R Jam 362,669 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل تهران

510L Jam 362,669 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

564s jam 384,430 1000

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

564s jam 384,430 1008

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

SF 060 polynar 362,669 860

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102 L 362,669 196

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 362,669 740

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

RG 1102XL Rejal 362,669 122

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

لزوم اصلاح جدی سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات

RG 1102 XK Rejal 362,669 261

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

552R Arak 362,669 1100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

Z30s Ar 362,669 300

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

552R Shazand پودر 351,789 30

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

552R Maroun 362,669 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

Z30S Marun 362,669 1210

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 362,669 1518

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

C30S Marun 362,669 22

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

V 30S 362,669 1012

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

Z30G Marun 362,669 396

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

552R Navid 362,669 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

510L Navid 362,669 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 550J navid 362,669 420

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

14063 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر 440L jam 371,968 220

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

440G jam 371,968 110
گازرسانی به بیش از یک هزار واحد صنعتی استان یزد

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل تهران

548R jam 371,968 770

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

EPX-3130UV jam 384,809 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

548T jam 371,968 330

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 340R 380,381 100

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

PNR 230c polynar 404,734 63

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

RP340R maron 380,381 110

نوع بسته بندی کیسه

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

MR230 404,734 506

نوع بسته بندی پالت پلاستیکی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 515 MA navid 374,182 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZR340r navid 380,381 168

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 548R navid 371,968 189

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZR 348T 380,381 84

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZR230-navid 404,734 210

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

332C navid 395,879 147

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZB 445L-navid 384,809 21

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

ZRCT230C navid 413,590 105

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

الترا فسفاتها قانون ضد انشعاب دهها ساله را زیر پا می گذارند پژوهش

محل تحویل انبار کارخانه

3631 پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر RPX 120L-jam 482,048 770

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

HP525j jam 365,326 408

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل تهران

RG 1104 K-rejal 365,326 457

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادسلف

تاریخ تحویل1400/08/17

محل تحویل انبار کارخانه

ZH 525J navid 365,326 630

نوع بسته بندی جامبوبگ

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/25

محل تحویل انبار کارخانه

2265 پلی پروپیلن پزشکی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر ARP801 402,520 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنقدی

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی

گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر نخ پلی استر 48F280DTA 353,800 128

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 48F180DTB 334,608 20

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

نخ پلی استر 96F560DTA 357,800 95

نوع بسته بندی پالت چوبی

نوع قراردادنسیه

تاریخ تحویل1400/07/24

محل تحویل انبار کارخانه

243

منبع : wikiplast.ir
2021-10-10 20:34:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.