رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 1 آذر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 1 آذر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

 

21 تا 30 درصد رقابت

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 43545 – سقف: 43865 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی اروند – جامبوبگ/ میانگین: 43335 – سقف: 43643 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی اروند – پالت پلاستیکی/ میانگین: 43489 – سقف: 44288 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 43333 – سقف: 43399 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 40228 – سقف: 40292 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41982 – سقف: 42106 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S – پتروشیمی مارون – کیسه/ میانگین: 37650 – سقف: 37650 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 37780 – سقف: 37889 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41427 – سقف: 41541 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 38755 – سقف: 38999تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

تأکید معاون وزیر نفت بر هوشمندسازی کنتورهای گاز

پلی پروپیلن نساجی HP552R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 37970 – سقف: 38377 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 40130 – سقف: 40130 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 39793 – سقف: 39989 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL – پتروشیمی رجال – پالت پلاستیکی/ میانگین: 38935 – سقف: 38999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 44026 – سقف: 44399 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 – پتروشیمی پلی نار – پالت چوبی/ میانگین: 39416 – سقف: 39590 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 40309 – سقف: 40493 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 38451 – سقف: 38700 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41531 – سقف: 41588تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 37715 – سقف: 37769 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 40745 – سقف: 41188 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 37805 – سقف: 37933 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 42225 – سقف: 42401 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

تأثیر کسر سهمیه ها بر معاملات/ شوک سامانه جامع تجارت به بازار

پلی پروپیلن فیلم HP525J – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 40272 – سقف: 40312 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41083 – سقف: 41489 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 42294 – سقف: 42556 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK – پتروشیمی رجال – پالت پلاستیکی/ میانگین: 38450 – سقف: 38536 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 39310 – سقف: 39499تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 37348 – سقف: 37596 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی C30S – پتروشیمی مارون – کیسه/ میانگین: 39406 – سقف: 39406 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 37331 – سقف: 37380 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن فیلم ZH525J – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 40239 – سقف: 40255 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 38692 – سقف: 39100 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 42780 – سقف: 43498 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 38848 – سقف: 39089 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R – پتروشیمی شازند – جامبوبگ/ میانگین: 37226 – سقف: 37226 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

کسب رتبه یک MC توسط مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی پروپیلن نساجی V30G – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F280DTB – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RP120L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R – پتروشیمی مارون – جامبوبگ

نخ پلی استر 96F560DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی Z30G – پتروشیمی مارون – کیسه

پلی پروپیلن نساجی HP565S – پتروشیمی شازند – پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G – پتروشیمی شازند – پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی غدیر – جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی

 

این گریدها معامله نشدند

 

 

منبع : wikiplast.ir
2021-11-22 17:08:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.