رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 12 مهر 1400

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email
امتیاز دهید

در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 12 مهر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی پروپیلن فیلم ZH525J – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 45845 – سقف: 45878 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 48476 – سقف: 49952 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی C30G – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 42302 – سقف: 42589 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی پروپیلن فیلم HP525J – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 42658 – سقف: 42658 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 29053 – سقف: 29200 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی/ میانگین: 44817 – سقف: 45328 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 30788 – سقف: 28999 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 – پتروشیمی پلی نار – پالت چوبی/ میانگین: 41937 – سقف: 41968 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی پروپیلن نساجی ZH510L – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 41378 – سقف: 41800 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 41666 – سقف: 42200 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28556 – سقف: 28712 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 41846 – سقف: 43378 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK – پتروشیمی رجال – جامبوبگ/ میانگین: 41768 – سقف: 41998 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 39815 – سقف: 40588 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41692 – سقف: 42042 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27346 – سقف: 29487 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 39114 – سقف: 41251 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 41415 – سقف: 43899 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 35596 – سقف: 35657 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

عضویت نفت در کمیسیون عالی مسئولیت اجتماعی سازمان استاندارد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24688 – سقف: 24751 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28134 – سقف: 28756 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 35541 – سقف: 35835 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی مهر – پالت چوبی/ میانگین: 24794 – سقف: 25069 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV – پتروشیمی میاندوآب – پالت چوبی/ میانگین: 24613 – سقف: 24699 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

نخ پلی استر 48F280DTB – پلی اکریل ایران – پالت چوبی/ میانگین: 32424 – سقف: 32467 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25807 – سقف: 34783 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 – پلیمر کرمانشاه – پالت چوبی/ میانگین: 25491 – سقف: 25690 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی اروند – پالت پلاستیکی/ میانگین: 40853 – سقف: 41100 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 24650 – سقف: 24693 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ/ میانگین: 24202 – سقف: 25356 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی/ میانگین: 40656 – سقف: 41278 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 27699 – سقف: 27878 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 37970 – سقف: 38038 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 35231 – سقف: 35388 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 35930 – سقف: 35989 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 29053 – سقف: 29393 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R – نوید زرشیمی – جامبوبگ/ میانگین: 39098 – سقف: 39398 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 30002 – سقف: 30189 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی/ میانگین: 51755 – سقف: 52052 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی/ میانگین: 24565 – سقف: 24893 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

دریافتی شهریورماه رزمندگان بازنشسته صنعت نفت افزایش یافت

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 29463 – سقف: 29589 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 37420 – سقف: 37589 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28085 – سقف: 28099 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28504 – سقف: 28988 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 29203 – سقف: 29451 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 25396 – سقف: 25499 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی V30S – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 34866 – سقف: 35188 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی پروپیلن نساجی F30G – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 35564 – سقف: 36179 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی امیرکبیر – پالت چوبی/ میانگین: 29981 – سقف: 30415 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی/ میانگین: 24700 – سقف: 24789 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 35541 – سقف: 35896 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی/ میانگین: 39536 – سقف: 39666 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی/ میانگین: 27274 – سقف: 27465 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 – پتروشیمی تندگویان – جامبوبگ/ میانگین: 28612 – سقف: 28399 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 – پتروشیمی اروند – جامبوبگ/ میانگین: 39959 – سقف: 40499 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه ناچیز

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA – پتروشیمی شازند – پالت چوبی/ میانگین: 30353 – سقف: 30569 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی/ میانگین: 31405 – سقف: 31189 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی/ میانگین: 36542 – سقف: 36670 تومان

 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV – پتروشیمی لرستان – پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C – نوید زرشیمی – جامبوبگ

نخ پلی استر 48F180DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم RP120L – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی HP564S – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی

دانشگاه صنعت نفت مورد توجه بیشتری قرار گیرد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 – پتروشیمی بندرامام – پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 – پتروشیمی تخت جمشید – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 – پتروشیمی ایلام – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 – پتروشیمی کردستان – پالت چوبیی

پلی استایرن انبساطی 300 – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV – پلی پروپیلن جم – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA – پتروشیمی تبریز – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C – پتروشیمی پلی نار – جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L – نوید زرشیمی – جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 – پتروشیمی مهاباد – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R – نوید زرشیمی – جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 – پتروشیمی مهاباد – پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی Z30G – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی ZH552R – نوید زرشیمی – جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 1115 – پتروپاک مشرق زمین – پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C – نوید زرشیمی – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C – نوید زرشیمی – جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 – پتروشیمی امیرکبیر – جامبوبگ

نخ پلی استر 48F280DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA – پتروشیمی شازند – جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 6045 – پتروپاک مشرق زمین – پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 96F560DTA – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 – پتروشیمی جم – پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی PNR340R – پتروشیمی پلی نار – پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G – پتروشیمی شازند – پالت چوبی

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C – نوید زرشیمی – جامبوبگ

پلی وینیل کلراید E6834 – پتروشیمی اروند – پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 – پتروشیمی مارون – پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 – پتروشیمی آریا ساسول – پالت چوبی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T – پتروشیمی لاله – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) – پلیمر کرمانشاه – جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 – پتروشیمی بندرامام – پالت چوبی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) – پتروشیمی تبریز – جامبوبگ

پلی پروپیلن پزشکی ARP801 – پتروشیمی شازند – پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC – پلی اکریل ایران – پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 – پلیمر کرمانشاه – جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C – نوید زرشیمی – جامبوبگ

منبع : wikiplast.ir
2021-10-04 16:25:00

امتیاز دهید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.